Generalforsamling i Nutidig Kristen Spiritualitet

Beslutningsreferat af generalforsamlingen lørdag d. 28. oktober 2023

 Sted: Audonicon,  Skanderborg

Velkomst v. Peter Ruge. Fællessang: ”Nu står der skum fra bølgetop”

1Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 • Dirigent: Ole Juel Gade
 • Referent: Lisbeth Pedersen
 • Stemmetællere: Alice, Benedicte

2.Formandens beretning v. Peter Ruge

Formandens beretning var udsendt på forhånd, så der blev bedre mulighed for spørgsmål og samtale.

Følgende forhold blev noteret fra salen:

 • Hvorfor har der ikke på det seneste været så mange temadage som tidligere? – Årsagen er private årsager hos hovedkraften, ligesom det også har været svært at finde de rigtige lokaler.
 • Hvordan ved vi, at noget er dybt? – Når dette noget giver en oplevelse af mening og berørthed og lyst til at vende tilbage.

Beretningen blev godkendt.

3.Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen v. Lisa Bremer

 • Årets underskud er 10.684 kr. Da foreningen vil være undersøgende og ikke blot satse på det sikre, vil det det være naturligt, at der vil opstå underskud.
 • Foreningens egenkapital er 95.185 kr.

4.Budget for 2024, herunder fastsættelse af kontingent v. Lisa Bremer

 • Kontingent for 2024 fortsætter uændret med 200 kr. pr. medlem.

5.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg: Lisa Bremer (modtager genvalg)
 • Valgte bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode:
 • Lisa Bremer
 • Lisbeth Pedersen

Bent Jul udtræder af bestyrelsen. Peter Ruge takker Bent for 11 års tro tjeneste i bestyrelsen. Bent var i sin tid med til at starte foreningen og lave vedtægterne og var med sine kompetencer og netværk i det hele taget en væsentlig årsag til, at vi kom i gang med foreningsarbejdet. Bent har siden været aktiv inden for stort set alle områder i foreningen; han har bl.a. været primus motor for temadagene i Århus samt et utal af andre aktiviteter. En stor og varm tak til Bent!!

7.Valg af bestyrelsessuppleanter

 • På valg: Morten Kristian Pedersen. Pladsen er på valg for en etårig periode.
 • Valgt bestyrelsessuppleant: Morten Kristian Pedersen.

8.Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor: På valg for en etårig periode er Mette Munk (modtager genvalg)
 • Ny revisor: Mette Munk
 • Revisorsuppleant: På valg for en etårig periode er Lars V. Andersen (modtager genvalg)
 • Ny revisorsuppleant: Lars V. Andersen

9.Eventuelt

 • Spørgsmål om hvor man kan finde foreningens visioner på hjemmesiden. I bjælken øverst på hjemmesiden under ”Foreningen” findes såvel foreningens vedtægter som grundlagserklæring, der kan læses som en slags vision for foreningen.
 • Foreningen har søgt efter nye lokaler til temadagene og vil nu prøve Gl Åby Kirke samt Antroposofisk Kulturhus. Foreningen overvejer at låne kirker i Århus midtby.
 • Det er fint med bredden i temadagene – fx må Mortens sakraldans gerne gentages, så man får en ny chance for at deltage, hvis man tidligere har været forhindret.
 • Der er dårlig akustik i salen, hvor generalforsamlingen afholdes; flere har svært ved at høre, hvad der bliver sagt.