Generalforsamling i Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Beslutningsreferat af generalforsamlingen lørdag d. 6. november 2021

Sted: Audonicons lokaler i Skanderborg.

Velkomst v. Peter Ruge. Fællessang: ” Nu står der skum fra bølgetop”.

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  • Dirigent: Lars Andersen
  • Referent: Pernille Fauerholdt
  • Stemmetællere: Dorte Elmbæk Nielsen og Maria Stuhr
 1. Formandens beretning v. Peter Ruge
  • Formandens beretning er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
 1. Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen v. Elisabeth Staal Jensen
  • Årets overskud er 32.824 kr. og egenkapitalen er pr. 1.10.2021 vokset til 117.780 kr. Bestyrelsen modtagere gerne forslag/ideer til projekter, som foreningen kunne være med til at støtte.
 1. Budget for 2022 – herunder fastsættelse af kontingent v. Elisabeth Staal Jensen
  • Budgetteret overskud for 2022 er 7.000 kr. Kontingent for 2022 fastsat til 200 kr.
 1. Indkomne forslag
  • Dorte Elmbæk foreslog, at medlemmers ud over at kunne få egne arrangementer med på foreningens hjemmeside tillige kunne få dem med i foreningens nyhedsbreve.

I dag kan medlemmer få arrangementer, der falder inden for NKS’ målsætninger, optaget på hjemmesiden. Disse vil fremgå på forsiden under kommende arrangementer, hvorfra der vil være link til en kort beskrivelse under aktiviteter. Beskrivelsen vil indeholde link til arrangementet på arrangørens egen hjemmeside. Foreningens egne arrangementer prioriteres dog på forsiden. Fremover vil disse arrangementet også fremgå af kalenderen, dog markeret med anden farve. Hvad angår nyhedsbrevet, er dette reserveret foreningens egne aktiviteter.

Efter en længere drøftelse blev det godkendt, at Bestyrelsen i det kommende år skulle se nærmere på regler og processer for optagelse af medlemmers arrangementer for derefter at tage stilling til om og hvordan det skal figurere i nyhedsbreve.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • På valg: Peter Ruge, Elisabeth Staal Jensen og Tove Vejlgaard, som alle blev valgt i 2018, fik ved den specielle corona-generalforsamling valgperioden forlænget med 1 år. De tre pladser er ekstraordinært på valg for en etårig periode. Bent Jul og Lisa Bremer blev begge valgt i 2019. Begge pladser er på ordinær valg for en toårig periode. Alle modtager genvalg.
  • Valgte bestyrelsesmedlemmer:
  • Peter Ruge for et år
  • Elisabeth Staal Jensen for et år
  • Tove Vejlgaard for et år
  • Bent Jul for to år
  • Lisa Bremer for to år
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
  • På valg: Morten Kristian Pedersen, som blev valgt 2019, fik ved den specielle corona-generalforsamling valgperioden forlænget med 1 år. Pladsen er på valg for en etårig periode.
  • Valgt bestyrelsessuppleant:
  • Morten Kristian Pedersen (modtager genvalg)
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • På valg: Flemming Bjerg (modtager ikke genvalg) & Grethe Hvam (modtager genvalg)
  • Valgt revisor: Grethe Hvam
  • Ny revisorsuppleant: Lars Andersen
 1. Eventuelt
  • Ingen punkter