Formandens beretning med henblik på
den aflyste generalforsamling 7. november 2020

 

Dette er vores 9. generalforsamling og årsmøde i foreningen, og vi er i dag både velkonsoliderede i forhold til de grundlæggende aktiviteter, vi gerne vil kunne som forening, og i stand til at tage vigtige nye initiativer.
Generelt har året imidlertid været præget af de restriktioner, som samfundet har oprettet for at begrænse coronasmitte. Og det har markant begrænset vores muligheder for at samle mennesker om en nutidig kristen spiritualitet.
Vi oplever ikke desto mindre en stigende interesse for foreningens aktiviteter og det kommer til udtryk i et jævnt stigende medlemstal, sådan at vi i dag er et godt stykke over hundrede medlemmer.

Foreningens anliggende er at bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker her i landet – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.

Vi vil også gerne selv skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet

  • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
  • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse.
  • Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
  • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside, og det gælder konkrete bogudgivelser.

—————————

GUDSTJENESTERNE

Vi har siden sidste generalforsamling kun holdt få gudstjenester i Skanderborg. Vi har savnet muligheden, men pausen har på den anden side også givet os anledning til at overveje, om vi skal fortsætte i det spor, vi har fulgt de sidste otte år – eller om vi skal se os om efter andre måder at holde gudstjeneste på – og andre steder.

Lisa Bremer leder et tilsvarende gudstjenesteprojekt i kirken i Brovst mellem Fjerritslev og Ålborg. Også her har man kun nået at mødes få gange, inden coronarestriktionerne satte en stopper for aktiviteterne.

MEDITATIONSGRUPPER

Der bliver ved foreningens mellemkomst startet meditationsgrupper op.
Der er én på Fyn, som mødes månedligt i Odense, og der er tre i Århusområdet, der mødes omkring centrerende bøn:  Klostergruppen holder til i Klosterkirken og har Eva Wildt Nielsen som kontaktperson. Hjortshøjgruppen mødes i kirkens sognegård, og kontaktperson er Grethe Hvam.
Endelig er der en ny gruppe forankret i Lyseng Kirke og ledet af Elisabeth Staal Jensen, som arbejder dels med centrerende bøn og dels med visdomspraksis i Cynthia Bourgeaults forståelse.

Vi har to meditationsgrupper ledet af Peter Ruge: én der mødes i Skanderborg, og én der mødes i København. Vi har i disse grupper i indeværende år haft fokus tre steder:

Det ene har været en omhu med at etablere en pålidelig og enkel sti fra det almindelige urolige sind  til en forankring af opmærksomheden i hjertets inderste, eller med andre ord: det ”indre rum” i brystet, hvor opmærksomheden bliver stille og derfor lettere står åben for højere bevidsthedstilstande. Der er næppe tvivl om, at de traditioner indenfor kristen spiritualitet, som har arbejdet med hjertet, har været fortrolige med dette ”indre rum” som afsæt for yderligere fordybelse. Pointen er, at man hér står åben og ledig for, at Ånd kan få mulighed for at danne sind og selvforståelse.

Det andet sted vi har haft fokus, er på vores almindelige selvforståelse. Grundtanken er, at det menneskebillede vi bringer med os – og som ofte er ubevidst, fordi vi deler det med kulturen – sætter vilkår op for, at vi kan tolke og forstå de åndelige erfaringer, vi gør, som det de reeelt er– nemlig Åndens impuls ind i det almindelige sind. Det særegne ved nutidens menneskeforståelse er, at ingen af de dominerende forestillinger anerkender erfaringen af Ånd. Det gør os på den ene side fremmede for Europas spirituelle tradition og gør os på den anden side fremmede for vores egne erfaringer. Vi har derfor søgt at identificere – og betegne – en række karakteristiske og enkle erfaringer som åndelige – dvs. at de er manifestation af Ånd – og med Ånd betegner vi bevidst upræcist og uambitiøst det, som man også kunne omtale som Gud eller som Jesu levende bevidsthed. Ånd er bredt sagt ”højere bevidsthed”.  Vi har haft identificeret den brede vifte af empatiske følelser, som har refleks i brystrummet, som frugter af Ånd. De er fælles om at have et andet levende væsens bedste som mål – og ikke ens eget. Påstanden vil være, at vi netop hér har en bestemmelse af en basal kvalitet ved Åndens fænomen.

Dette har ledt os til det tredje fokus, som er Paulus’ forståelse af samspillet mellem menneske og Ånd – menneske og Jesu levende bevidsthed. Med ovenstående tilgang til en åndelig erfaring ser det ud til, at vi kommer tæt på Paulus’ opfattelse og erfaring. Han oplever Jesu levende bevidsthed som en impuls, der virker i hans liv – ikke kun i enkelte ophøjede mystiske erfaringer – men i den helt almindelige relationelle erfaring knyttet til hjertets følelser. For ham samler erfaringen af Åndens virkelighed sig i at være til tjeneste – for andre menneskers vel. Denne holdning vil altid være til stede som et vandmærke eller som en farvetoning i et spirituelt menneskes måde at forholde sig til verden på.

Med denne spejling af en basal åndelig erfaring hos Paulus er vi nået ret vidt i det projekt, vi har med at formulere en nutidig kristen spiritualitet. En nutidig erfaring af Ånd må således også have denne toning af at være til tjeneste – og igennem dette prisme er det muligt at genkende andre nuancer af åndens virkelighed i de kendte erfaringer.

Samtidig har vi placeret en nutidig kristen spiritualitet i centrum af kristen trospraksis og i kirkelivet i øvrigt. Det er disse erfaringer og denne realisering af Åndens virkelighed, det hele drejer sig om. Altså de holdninger, der vender bort fra jegets selvoptagethed – og aktualiserer det højeste i det enkle og alment genkendelige.

RETRÆTER
Vi har haft fire længere retræter på Nygård. Den ene ved Elisabeth Staal Jensen med visdomspraksis som tema. Og tre øvrige ved Peter Ruge centreret om indre praksis med stilhed. På Nygård på Als har vi nogle usædvanligt smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse. Disse retræter giver både et fællesskab og en mulighed for en yderligere fordybelse af indre praksis, i forhold til den øvelse som i det daglige skal prioriteres i forhold til andre gøremål – og holdes ved lige alene. Der har været stor søgning til disse retræter, som hurtigt er blevet booket. Foreningen kan næppe afholde flere retræter, men vil forsøge at finde lokaliteter, hvor vi kan være flere deltagere.

KURSUSDAGE
Vi har en fast åben gruppe på Midtsjælland, hvor man 3-4 gange årligt mødes på en hverdag ved Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland.

De fire årlige kursusdage i Ringkøbing med fokus på Bob Moores undervisning har ligget underdrejet hidtil i år, men starter op igen i december

Lisa Bremer har ledet en workshop/fordybelsesdag i Aalborg Vesterkærkirke sammen med Astrid Agerskov og Helle Lerche med tema: Labyrint og Dans. En efterfølgende retræte med samme tema på Ådalen Retræte måtte aflyses.

En retrætedag på Store Bededag i Gl Aaby Kirke i Århus med kontinuert indre praksis med centrerende bøn har måttet aflyses på grund af coronarestriktioner.

Det ser dog ud til, at foreningens flerårige samarbejde med Inge Margrethe Bonnevie og Silkeborg kirke om hhv påskeoptakt og adventsoptakt fortsætter ufortrødent, således at adventsoptakten 2. december gennemføres som planlagt.

REJSER
Den planlagte rejse til klosteret i Chevetogne i august med Lisbeth Pedersen som leder, måtte aflyses på grund af coronarestriktioner.

ARRANGEMENTER I ÅRHUS
Krop og spiritualitet v/Lars Vestergård Andersen, Bibliodrama v /Ele Bonde.  Sacred Dance – som optakt til Adventstiden v/ Ina Nørskov Eskildsen og Morten Pedersen. Ignatius, spiritualitet og healing v/Eva Høffding. Hvad stiller vi op med døden? Tør vi træde dødedansen? v/ Liselotte Horneman Kragh.

Og flg har måttet aflyses, men kan tages op igen: Sommerudflugt. Krop og ånd i samklang med naturen v/Pernille Fauerholdt og Lars V. Klangmeditation og meditationskoncert v/Robert Skovmose Christensen. William Blakes illustrationer til Jobs Bog   – med betragtninger i C. G. Jungs forståelse af individuation v/Lisbeth Pedersen

Fælles for disse arrangementer er, at de med meget forskellig tilgang afsøger den kristne spiritualitet – både i dens historie og i dens mulige nutidige udtryk. Så det forekommer vældig vigtigt at give plads til denne bredde af forskellige tilgange til en nutidig kristen spiritualitet

Foreningen har desværre ikke haft mulighed for at benytte de hidtidige lokaler i det gamle karmeliterkloster hos Sind og Krop i Frederiksgade i Aarhus. Vi har fået mulighed for at holde vore arrangementer hos Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset. Vi glæder os til at afprøve dem.

ÅRSMØDET
Vi har valgt at aflyse generalforsamling og årsmøde, fordi vi ikke skønnede det forsvarligt at gennemføre under de nuværende begrænsninger af forsamlinger. Men vi vil søge at tage årsmødets tema op på et selvstændigt møde i 2021.

Temaet ”den kristne visdom” valgte vi af to grunde. Den ene er, at vi skønner det nødvendigt at bidrage til at formulere alternativer til den herskende opfattelse af menneskets plads i verden, der jo ser ud til at lede kloden mod stadig større ustabilitet. Påstanden vil være, at en nyformuleret kristendom, der ved af den åndelige erfaring, har ressourcer til at formulere et nyt menneske- og verdensbillede – altså en ny visdom, hvor netop fællesskabet frem for individet placeres i centrum. Den anden grund er mere historisk, nemlig en erkendelse af, at visdomsfænomenet har haft en tendens til i europæisk historie at gøre sig esoterisk og okkult. Dette fænomen gør, at det er meget vanskeligt at tale visdom frem i en offentlig kultur i dag, og vi vil derfor gerne vise, hvordan visdomstraditionen har været et centralt spor i europæisk kultur og kristendom.

SPIN – OFF
Udtrykket ”off-spin” dækker det fænomen, at der af en central aktivitet indirekte opstår ikke-planlagte projekter. Sagt med andre ord, så giver de ting, vi foretager os centralt i foreningen, også anledning til arrangementer indenfor folkekirkens rammer. Det gælder mest tydeligt i Peter Ruges undervisning i forhold til præster – og i retrætedage i sogne primært på Sjælland. At dette afkast finder sted er en væsentlig del af foreningens selvforståelse i forhold til den ambition at kunne formidle mellem folkekirke og en folkelig spiritualitet, som ligger i vores grundlagserklæring.

FREMTIDEN
Hvad det kommende år angår, tænker jeg, at vi som resten af samfundet vil være præget af begrænsninger i mødeaktiviteter i en stor del af 2021. Men på den anden side vil den præcisering af nutidig kristen spiritualitet, som jeg har beskrevet ovenfor under ”meditationsgrupper”, forventeligt give impuls til nye initiativer – alene af den grund, at det for flere mennesker bliver lettere at stille sig præcist i forhold til at tage imod åndelig impuls.

HJEMMESIDEN
Sidst med ikke mindst vigtigt har foreningen fået ny hjemmeside. Det har været en langvarig og kompleks proces at flytte information fra det ene system til det andet. Bent Jul og Morten Pedersen har lagt et meget stort arbejde i processen, og vi er meget tilfredse med den mere enkle og overskuelige form, vi har fået nu.

TAK TIL BESTYRELSEN
Vi har i bestyrelsen et velfungerende arbejdsteam. Jeg skal her til allersidst takke for en stor arbejdsindsats i det forgangne år, og vi ser frem til gode udfordringer i det kommende.

Jeg skal også sige tak til Flemming Bjerg, som har været revisor, og til Lotte Seldrup, der har været en god hjælp for Elisabeth med regnskaberne.
Og ligeledes til alle jer, der som frivillige på det praktiske er med til at få dagen i dag til at folde sig ud.

Peter Ruge, formand
5. nov. 2020