Beslutningsreferat af generalforsamlingen lørdag d. 29. oktober 2022
Sted: Audonicons lokaler i Skanderborg.
Velkomst v. Peter Ruge. Fællessang: ” Nu står der skum fra bølgetop”.

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 • Dirigent: Ole Juel Gade
 • Referent: Pernille Fauerholdt
 • Stemmetællere: Der var ingen kampvalg og derfor ingen stemmetællere.
 1. Formandens beretning v. Peter Ruge

Formandens beretning var udsendt på forhånd, så der blev bedre mulighed for spørgsmål og samtale.
Følgende forhold blev noteret:

 • Der var positive tilkendegivelser ift. foreningens intention om at lægge op til en anden netværksform, som inddrager medlemmerne mere i form af medlemsstyrede aktiviteter mm.
 • Der blev efterspurgt flere retræter på Ådalen samt on-line retræter.
 • Der er aktuelt undersøgelse i gang af nye lokaler til arrangementer i Aarhus, som tidligere har været velbesøgt. Der er behov for lokaler med gode trafikale adgangsforhold, lokalerne skal være indbydende stemningsmæssigt og være velegnet til meditation og af og til med kropsbøn eller sakral dans samt servering af the. Et mere permanent lejemål på delebasis kunne også være interessant.
 • Der gives positive tilkendegivelser ift. gudstjenesterne i Lyseng Kirke, specifikt ift. den mere dialogbaserede og menighedsinddragende form. Der ytres ønske om, at gudstjenesten ligger tidligere på dagen.
 • Ideer til temaer i det kommende år både i foreningsregi og ift. Aarhus arrangementer modtages gerne.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen v. Elisabeth Staal Jensen

Årsregnskab var ligeledes udsendt på forhånd, så der blev bedre mulighed for spørgsmål.

 • Årets underskud er 11.911 kr. og egenkapitalen er pr. 5.10.2022 faldet til 105.869 kr.
 1. Budget for 2022 – herunder fastsættelse af kontingent v. Elisabeth Staal Jensen
 • Kontingent for 2023 fastsat til 200 kr.
 1. Indkomne forslag
 • Der er ingen indkomne forslag.

.     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg: Peter Ruge, Elisabeth Staal Jensen og Tove Vejlgaard blev i 2021 på grund af de særlige forhold med valgene under Corona-nedlukningerne alle valgt ekstraordinært for en etårig periode. Pladserne er således på ordinær valg i år for en to-årig periode.
 • Valgte bestyrelsesmedlemmer:
 • Peter Ruge for to år
 • Elisabeth Staal Jensen for to år
 • Tove Vejlgaard for to år
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 • På valg: Morten Kristian Pedersen. Pladsen er på valg for en etårig periode.
 • Valgt bestyrelsessuppleant:
 • Morten Kristian Pedersen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 • På valg for en et-årig periode:
 • Grethe Hvam (modtager ikke genvalg)
 • Lars V. Andersen (modtager genvalg)
 • Ny revisor:
 • Mette Munk for et år.
 • Revisorsuppleant:
 • Lars V. Andersen for et år.
 1. Eventuelt
 • Ingen punkter
 • Peter takkede takke bestyrelsen for et godt samarbejde. En speciel tak blev vendt med Elisabeth Staal Jensen, som gennem ti år har varetaget kassererjobbet og forestået tilmeldinger til kurser mv.

Foreningen Nutidig kristen Spiritualitet har eksisteret i 10 år. Det blev markeret ved at invitere foreningens medlemmer til at tage del i en workshop til inspiration for foreningens arbejde i de kommende år. Workshoppen blev afholdt som en del af årsmødet 2022 og omtales på hjemmesiden og nyhedsbreve.