Nutidig Kristen Spiritualitet

Formandens beretning til generalforsamlingen den 29. oktober 2022

Vi har 10 års jubilæum i år, og kan glæde os over at være vokset støt fra de 12 medlemmer, der var med ved den stiftende generalforsamling, til de omkring 160 medlemmer, vi er i dag.
Jeg mener, at vi kan tolke det som en vedholdende interesse for at undersøge og formulere en kristen tro og spiritualitet, som er i pagt med et nutidigt verdensbillede og menneskesyn – og jeg tænker, at vi i kraft af det arbejde, vi har gjort gennem disse ti år, har noget at byde ind med til den fælles erkendelsesproces. Foreningens anliggende er jo at bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af åbent spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker her i landet – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den bl.a. kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.

Vi vil imidlertid også gerne selv skabe rammer for, at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet

          • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
          • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af indre praksis – i en kultur som stadig har sine forbehold overfor bøn og fordybelse i almindelighed – og stadig ikke er klar over de muligheder, indre praksis afsætter for at forholder sig til Ånd som erfaring.
          • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende retræter og den intensive fordybelse, som det åbner for.
          • Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
          • Vi vil gerne formidle viden om kristen spiritualitet helt generelt. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside, og det gælder konkrete bogudgivelser.

GUDSTJENESTERNE
Vi indledte den nye række af gudstjenester i Lyseng Kirke med den radiotransmitterede gudstjenester i januar. Og har siden holdt gudstjeneste ca. hver anden måned med stigende tilslutning. Lyseng har et meget fint lille kirkerum – og det har så fleksibel en indretning, at det er meget velegnet til vores stilfærdigt undersøgende gudstjenesteform. Vi søger at finde en balance mellem indre praksis og udadvendt kontaktfuldhed på den ene side, og mellem menighedens engagement og præstens ledelse på den anden side – og arbejder derfor langsigtet på at gøre det fælles ansvar tydeligere.

MEDITATIONSGRUPPER
Der bliver ved foreningens mellemkomst startet meditationsgrupper op.
Der er én på Fyn, som mødes månedligt i Odense, hvor Birthe Paungreen er kontaktperson, og der er to i Århusområdet, som mødes omkring centrerende bøn:  Klostergruppen holder til i Klosterkirken og har Eva Wildt Nielsen som kontaktperson. Hjortshøjgruppen mødes i kirkens sognegård, og kontaktperson er Grethe Hvam.
Der er en udviklingsgruppe forankret i Lyseng Kirke ledet af Elisabeth Staal Jensen, hvor man arbejder dels med centrerende bøn og dels med visdomspraksis i Cynthia Bourgeaults forståelse.
Vi har to meditationsgrupper ledet af Peter Ruge: én der mødes otte gange hvert halvår i Skanderborg, og én der mødes i København seks gange om året.

Alle grupperne er rum for den basale øvelse at etablere en pålidelig og enkel sti fra det almindelige urolige sind til en forankring af opmærksomheden i hjertets inderste, eller med andre ord: det ”indre rum” i brystet, hvor opmærksomheden bliver stille, og derfor lettere står åben for højere bevidsthedstilstande. Der er næppe tvivl om, at de traditioner indenfor kristen spiritualitet, som har arbejdet med hjertet, har været fortrolige med dette ”indre rum” som afsæt for yderligere fordybelse. Pointen er, at man hér står åben og ledig for, at Ånd kan få mulighed for at danne sind og selvforståelse.
Sagt med andre ord søger vi gennem indre praksis at skabe rammer for den forståelse, at vi i vores  meget almindelige eksistens er forbundet med Ånd – og visdom – og at den største forhindring for at få fuldt udbytte af denne virkelighed – måske er vores egen vantro overfor, at det guddommelige faktisk rækker ud efter os.

Tove Vejlgaard leder en fordybelsesgruppe i Skanderborg:  ”Meditationer over Tarot – en rejse i den kristne hermetisme” – med udgangspunkt i bogen af samme navn, som Tove sammen med Vibeke Fogh og Uffe Jonas har oversat og fået udgivet for et par år siden. Hermetismen er en understrøm i kristen spiritualitet med rødder lige så gamle som de officielle kirkers. Og det er spændende at undersøge, hvordan denne tradition kan bidrage til nutidens spirituelle opvågnen.

RETRÆTER
Der har året igennem været god søgning til vores retræter.
Elisabeth Staal Jensen og Mette Munk, som er uddannet naturterapeut, afholdt i juli en retræte i Skovhuset ved Sdr. Vissing med tema ”ånd og natur”. Skovhuset er det ældste retrætested i Danmark, oprettet allerede i firserne.
Peter Ruge har holdt to retræter på Nygård på Als og to på Ådalen Retræte ved Randers med temaer, som fra forskellige vinkler afsøger det kristne spiritualitetsfelt.

Ådalen Retræte er et betjent retrætested med en meget høj standard og en smuk natur omkring sig.
Mens man på Nygård blot lejer huset, men i tilgift får vi nogle usædvanligt smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse – af skov og hav og himmel.
Lisa Bremer har fundet et egnet retrætested i Nordjylland og har afholdt to retræter: “Mandalamaling som fordybelsesproces” og ”Din skygge er din skat” – begge over fem dage – og med ti deltagere hver.

Disse retræter giver både en mulighed for yderligere fordybelse af  den indre praksis, som i det daglige skal prioriteres i forhold til andre gøremål – og et fællesskab om det som man i det daglige ofte må  holde ved lige alene.

KURSUS-  OG RETRÆTEDAGE
Lisa Bremer har haft en kursusweekend på Audonicon i november sidste år med ”Mandalamaling som fordybelsesproces.”
Vi har i en årrække haft en fast åben gruppe på Midtsjælland, Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland – og møde to gange årligt
I år vil foreningen – ligesom de foregående år – deltage i en ”Fordybelsesdag i Silkeborg” som optakt til advent sammen med Inge Margrethe Bonnevie og Silkeborg kirke. Bl.a. leder Morten Pedersen sakral dans.
I det kommende år er det tanken, at Peter Ruge i samarbejde med fysioterapeut Jutta Sørensen, Odense tilbyder nogle kursusdage, hvor temaet bliver en mere fysisk-energetisk tilgang til kropsbøn – for at understøtte kropsbønnens intention om at samle alle aspekter af menneskets helhed.

ONLINE RETRÆTEDAGE
Vi har i igennem året arbejdet videre med enkelte retrætedage, hvor man mødes online til udvekslings og fælles indre praksis fire timer fordelt ud over dagen på samme måde som ved en almindelig retræte. Ideen er at flytte en retrætedag hjem til sig selv og samtidig nyde godt af den støtte, som fællesskabet online giver.

I denne sammenhæng kan vi også fortælle, at Peter Ruge sammen med Morten Bo Larsen arbejder på optagelse af nogle guidede meditationer, som vil kunne lægges ud på hjemmesiden. Vi tænker, at det kan imødekomme et ønske, som en del mennesker har formuleret gennem årene, om at kunne have denne form for støtte til den hjemlige bøn og meditation.

 ARRANGEMENTER I ÅRHUS
Århus-arrangementerne, hvor Bent Jul er hovedkraft, startede efter coronanedlukning op efter årsskiftet. Der er blevet afholdt tre eftermiddagsarrangementer i foråret: Om ignatisk spiritualitet, om William Blake og om skyld og skam.                                                                 Arrangementsprofiler er en bred afsøgning af forskellig tilgang til den kristne spiritualitet . både i dens historie og i dens mulige nutidige udtryk.
Aktuelt er vi i gang med at finde mere præsentable lokaler mhp. de fremtidige arrangementer. 

HIMMELSKE DAGE
Hver tredje år er der i folkekirkens regi et landsomfattende stævne, hvor mennesker samles fra hele landet om ”himmelske dage” – denne gang i Roskilde i kristihimmelfartsferien. Vi var som forening repræsenteret ved Elisabeth Staal Jensen, som introducerede kropsbønsbogen og dens praksis, ved Morten ”Musicus” Pedersen, som ledede sakral dans, og ved Peter Ruge, som holdt workshops over Det kristne hjerte og om Sophia – den kvindelige visdom.

 SPIN – OFF
Udtrykket ”off-spin” dækker det fænomen, at der af en central aktivitet indirekte opstår ikke-planlagte projekter. Sagt med andre ord, så giver de ting, vi foretager os i foreningen, også anledning til arrangementer i andre sammenhænge bl.a. indenfor folkekirkens rammer. Det gælder mest tydeligt i Peter Ruges undervisning i forhold til præster – og i retrætedage i sogne rundt om i landet. At dette afkast finder sted er en væsentlig del af foreningens selvforståelse i forhold til den ambition at kunne formidle mellem folkekirke og en folkelig spiritualitet, som ligger i vores grundlagserklæring.

FREMTIDEN – FORENING OG NETVÆRK.
Vi vil på årsmødet gerne bruge tid på en workshop, hvor vi undersøger mulighederne for, at give foreningen et mere tydeligt præg af netværk.
Vi finder det en god måde at manifester en velfungerende forenings ti års jubilæum på, at indbyde flere mennesker til at være med til at tegne foreningen gennem nye aktiviteter.
Vi vil gerne løsne os fra det noget stive, der kan ligger i selve begrebet om en forening. Man bliver let fanget i en skarp sondring mellem medlemmer og ikke-medlemmer, og mellem en bestyrelse, som leder og en gruppe medlemmer, der lader sig lede.
Vi vil gerne støtte – både praktisk og økonomisk – at flere mennesker får mulighed for at folde deres inspirationer ud og realisere deres lyst til at at omsætte dem til nye initiativer  i vores regi. Og vi vil gerne støtte et samvirke ud over medlemsgruppen med grupper og enkeltpersoner, som har samme interessefelt, som vi selv.

 HJEMMESIDEN
Hjemmesiden i den forenklede opsætning, der var helt ny ved sidste generalforsamling, har fungeret godt. Den er jævnt godt besøgt og en god ramme både for orienterende stof og for annoncering.
Ud over vores egne, giver vi også gerne plads til annoncering af medlemmernes arrangementer i andre sammenhænge.
Tove Vejlgaard er sammen med Morten Pedersen ansvarlig for hjemmesiden, og har lagt et stort arbejde i at gøre den mere strømlinet i det år. der er gået.

TAK TIL BESTYRELSEN
Vi har i bestyrelsen et velfungerende arbejdsteam. Så jeg skal her til sidst takke for en stor arbejdsindsats i det forgangne år, og vi ser frem til gode udfordringer i det kommende.
En særlig tak til Elisabeth Staal Jensen, som efter ti år på posten som kasserer nu trækker sig tilbage. Elisabeth har ydet en uhyrer samvittighedsfuld indsats som ansvarlig for foreningens økonomi, og vi glæder os meget over, at hun fortsat vil tage sig af kontakten til medlemmerne omkring tilmeldingerne.
Jeg skal også sige tak til Grethe Hvam, som har været revisor, og til Lotte Seldrup, der har været en rigtig god hjælp for Elisabeth med regnskaberne.

Peter Ruge, formand

den 18. oktober 2022