Formandens beretning på generalforsamlingen 6. november 2021

Dette er vores 10. generalforsamling og årsmøde i foreningen. Til den første ordinære forsamling, var der 12. Så det har været en jævn glæde at se deltagerantallet – og medlemstallet i foreningen -vokse gennem årene. Vi har nu omkring 150 medlemmer. Dejligt at se jer ikke mindst i betragtning af, at vi måtte aflyse sidste år.
Generelt har årets første del fortsat været præget af coronarestriktioner – og det har selvsagt begrænset vores muligheder for at mødes. Det er imidlertid meget glædesfuldt i tiden fra forsommer at begynde at komme tilbage til normalen og opdage, at engagementet i vores fælles interesseområde ikke er taget af. Jeg tolker det som udtryk for en almen fornemmelse af, at det kristne i Danmark bliver nødt til at flytte sig og finde nye spor – og jeg tænker, at vi er et af de steder, hvor denne undersøgelsesproces finder sted.
Foreningens anliggende er jo at bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af åbent spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker her i landet – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den bl.a. kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.
Vi vil også gerne selv skabe rammer for, at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet

  • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
  • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af indre praksis – i en kultur som stadig har sine forbehold overfor indre opmærksomhed – og stadig ikke er klar over de muligheder, indre praksis afsætter for at forholder sig til Ånd som erfaring.
  • Vi vil også gerne dokumentere betydningen længerevarende retræter og den intensive fordybelse, som det åbner for.
  • Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
  • Vi vil gerne formidle viden om kristen spiritualitet helt generelt. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside, og det gælder konkrete bogudgivelser.

GUDSTJENESTERNE
Vi har siden sidste generalforsamling ikke holdt gudstjer pga. møderestriktioner, og dels fordi vi har haft en fornemmelse af, at vi skulle finde en ny form – anderledes end den vi har brugt i Skanderborg gennem otte år.
Så vi tænker måske at kunne fortsætter i Lyseng Kirke i det sydlige Århus. Vi har den konkrete anledning, at vi har ansvaret for en DR- radiogudstjeneste 16. januar. Så vi er – som I har kunnet se af nyhedsbrevet – gået i gang ned at samle en menighed til lejligheden. For så vidt som vi starter fra bunden har vi to mødegange inden for i en workshopform at øve os frem del en duelig gudstjeneste. Er man interesseret – så meld til. Jeg tænker, at det bliver sjov oplevelse

MEDITATIONSGRUPPER
Der bliver ved foreningens mellemkomst startet meditationsgrupper op.
Der er én på Fyn, som mødes månedligt i Odense, og der er tre i Århusområdet, der mødes omkring centrerende bøn:  Klostergruppen holder til i Klosterkirken og har Eva Wildt Nielsen som kontaktperson. Hjortshøjgruppen mødes i kirkens sognegård, og kontaktperson er Grethe Hvam.
Der er også en gruppe forankret i Lyseng Kirke og en i Gl. Aaby kirke – begge ledet af Elisabeth Staal Jensen. Grupperne arbejder dels med centrerende bøn og dels med visdomspraksis i Cynthia Bourgeaults forståelse.
Vi har to meditationsgrupper ledet af Peter Ruge: én der mødes i Skanderborg, og én der mødes i København. Begge mødtes online i årets første del – og det afsatte nogle meget spændende erfaringer af fortættet samvær og nærvær uanset den geografiske afstand. Sagt meget enkelt var det tydeligt for mange af os, at grupper af vores type, der er trænet i meditativt samvær meget let danner et fælles bevidsthedsfelt, og det giver jo anledning til nogle grundlæggende overvejelser over, hvad det egentlig er der sker, når mennesker mødes om bøn og meditation – og at vi nok er tilbøjelige til at undervurdere os selv,  når der uventet viser sig sådan en kompetence.
Vi arbejder videre med tema på online retrætedage – og det ser ud til at fungere rigtig fint.
I gruppen i Skanderborg har vi taget et nyt tema op: integral kristendom. Der er tale om en kortlægning af bevidsthedsniveauer fra det mest primitive menneskelige til den højeste mystisk – baseret på den antagelse at bevidstheden er en del af evolutionsprocessen, og at den ret lovmæssigt bevæger sig igennem disse niveauer eller stadier. I denne proces har kristendommen spillet en vigtig rolle – i kraft af at der i Kristus kommer nogle meget høje bevidsthedsniveauer til stede, som sætter retning for den kristne kirkes fremtid i de totusinde år, der er gået  – og videre frem. Det er en meget spændende iagttagelse at iagttag på, hvordan bevidsthedsniveauer fra kristendommens tidlige historie stadig sætter rammer for vores opfattelse af, hvad kristendom er.
Generelt i begge grupper søger vi at skabe rammer for at etablere en pålidelig og enkel sti fra det almindelige urolige sind til en forankring af opmærksomheden i hjertets inderste, eller med andre ord: det ”indre rum” i brystet, hvor opmærksomheden bliver stille, og derfor lettere står åben for højere bevidsthedstilstande. Der er næppe tvivl om, at de traditioner indenfor kristen spiritualitet, som har arbejdet med hjertet, har været fortrolige med dette ”indre rum” som afsæt for yderligere fordybelse. Pointen er, at man hér står åben og ledig for, at Ånd kan få mulighed for at danne sind og selvforståelse.
Sagt med andre ord søger vi gennem indre praksis at skabe rammer for den forståelse, at vi i vores  meget almindelige eksistens er forbundet med Ånd – og visdom – og at den største forhindring for at få fuldt udbytte af denne virkelighed – måske er vores egen mistro og vantro til, at noget stort kan være virkeligt for os.

RETRÆTER
En retræte i foråret om glæden lod sig konvertere til en ret vellykket online weekendretræte. Og dertil har vi haft to retræter med fysisk fremmøde på Nygård på Als. Den ene i juni ved Elisabeth Staal Jensen med natur, stilhed og visdomspraksis som tema. Den anden i oktober ved Peter Ruge med glæden som tema. På Nygård på Als har vi nogle usædvanligt smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse. Disse retræter giver både et fællesskab og en mulighed for en yderligere fordybelse af indre praksis, i forhold til den øvelse som i det daglige skal prioriteres i forhold til andre gøremål – og holdes ved lige alene. Der har været stor søgning til disse retræter, som hurtigt er blevet booket. Foreningen kan næppe afholde flere retræter, men vil forsøge at finde lokaliteter, hvor vi kan være flere deltagere.

KURSUSDAGE OG ONLINE RETRÆTEDAGE
Vi satser på, at de online retrætedage for nogle af os vil kunne fungere som en hæderlig erstatning for de egentlige retræter. De er jo unægtelig noget lettere at arrangere – og så ser det ud til, at dette at kunne lægge en retrætedag til rette i sit eget hjem faktisk ikke er forstyrrende, men gør det lettere at integrere de erkendelsestemaer, som en sådan proces kan lede frem til. Vi har haft retrætedage online om temaer som længsel, vedvarende bøn og den varige glæde.
Vi har en årrække haft en fast åben gruppe på Midtsjælland, hvor man 3-4 gange årligt mødes på en hverdag ved Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland.
I samarbejde med Inge Margrethe Bonnevie og Silkeborg kirke deltaget i arrangementer, der var optakt til adventsoptakt sidste år – og fortsætter ufortrødent.

ARRANGEMENTER I ÅRHUS
Fælles for disse arrangementer er, at de med meget forskellig tilgang afsøger den kristne spiritualitet – både i dens historie og i dens mulige nutidige udtryk. Så det forekommer meget vigtigt at give plads til denne bredde af forskellige tilgange til en nutidig kristen spiritualitet
Møderne vil foregå i nye lokaler hos Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset. Vi glæder os til at afprøve dem.

SPIN – OFF
Udtrykket ”off-spin” dækker det fænomen, at der af en central aktivitet indirekte opstår ikke-planlagte projekter. Sagt med andre ord, så giver de ting, vi foretager os centralt i foreningen, også anledning til arrangementer i andre sammenhænge bl.a. indenfor folkekirkens rammer. Det gælder mest tydeligt i Peter Ruges undervisning i forhold til præster – og i retrætedage i sogne rundt om i landet. At dette afkast finder sted er en væsentlig del af foreningens selvforståelse i forhold til den ambition at kunne formidle mellem folkekirke og en folkelig spiritualitet, som ligger i vores grundlagserklæring.

FREMTIDEN
Hvad fremtiden angår, er vi ret tilfredse med at være kommet op i omdrejninger igen efter corona-nedlukning. Vi tænker, at vi har et vigtigt stykke arbejde at gøre, men må også konstatere at vi bliver ældre og ikke har de samme kræfter som for blot fem år siden. Så det vil være godt, om flere andre og gerne yngre kunne have lyst til at tage udfordringen op og begynde at bære foreningens anliggende videre.

KROPSBØNSHEFTET
Endelig har vi den fornøjelse at kunne præsentere et hefte til inspiration for arbejdet med kropsbøn. Vi har gennem en årrække haft projektet i støbeskeen og er nu her i efteråret kommet i land med en første udgave af heftet – en form for prototype – for at se, hvor stor en efterspørgsel der er. Heftet er til uddeling blandt foreningens medlemmer – og vi vil hvis tilbagemeldingerne giver grund til det overveje at gå videre med en egentlig bogudgivelse. Så meld gerne tilbage – om den dur.

HJEMMESIDEN
Hjemmesiden i den forenklede opsætning, der var helt ny ved sidste generalfrosamling, har fungeret godt. Den er jævnt godt besøgt og en god ramme både for orienterende stof og for annoncering.
Hvad annoncering angår, har vi haft en drøftelse i bestyrelsen af, hvordan vi kan præsentere arrangementer, som ikke er foreningens egne , men som ligger indenfor foreningens målsætning og som er tilrettelagt af medlemmer af foreningen. Det gælder både på hjemmesiden og i nyhedsbrev. Vi vil meget gerne give plads for det, som har fælles anliggende – og nogle helt præcise regler vil ligge på hjemmesiden inden ret længe

TAK TIL BESTYRELSEN
Vi har i bestyrelsen et velfungerende arbejdsteam. Jeg skal her til allersidst takke for en stor arbejdsindsats i det forgangne år, og vi ser frem til gode udfordringer i det kommende.
Jeg skal også sige tak til Flemming Bjerg, som har været revisor, og til Lotte Seldrup, der har været en god hjælp for Elisabeth med regnskaberne.
Og ligeledes til alle jer, der som frivillige på det praktiske er med til at få dagen i dag til at folde sig ud.

———–
Peter Ruge, formand

  1. nov. 2021