VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET”

§ 1. Foreningen
Foreningens navn er:

Foreningens hjemsted er Hinnerup, Favrskov Kommune

§ 2. Formål
Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet har til formål at medvirke til et frugtbart møde mellem nutidens folkelige spiritualitet og den kristne tradition, som er kommet til udtryk i Folkekirken og andre trossamfund.

Foreningen forstår sig som et arbejdsfællesskab for udveksling af og refleksion over spirituelle erfaringer indenfor en kristen horisont.

Foreningen vil fremme fordybelse i tro og eksistens med vægt på meditativ praksis.

 

§ 3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal og indkaldelse foretages senest 4 uger forinden pr. e-mail og på foreningens hjemmeside.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen, indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal.

Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker det.

 

§ 4. Bestyrelse
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og i øvrigt efter behov.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for en etårig periode.

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant – begge for en etårig periode.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer deltager. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Der føres referat fra bestyrelsesmøderne.

§ 5. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 6. Kontingent/finansiering
Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen søges herudover finansieret ved deltagerbetaling til foreningens arrangementer – samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 7. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. Den afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som ved ordinære generalforsamlinger.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet går fra den 1. oktober til den 30. september.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til velgørende formål.
Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet er stiftet den 17. marts 2011

Vedtægten godkendt på generalforsamlingen d. 14. november 2013