Grundlag for foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

 

1: Motivation og perspektiv

Behovet for dannelse af foreningen tager udgangspunkt i følgende iagttagelse:

Den folkelige spiritualitet har siden firserne båret en umiddelbar tro og religiøsitet ind i det danske samfund. Denne spiritualitet har antaget mangfoldige former – og har ofte bevæget sig uden for den kristne horisont. Globaliseringen sætter nye vilkår for kristen spiritualitet.

Den nødvendige anerkendelse af alle trosformers lige ret til sandhed kalder på bevidstgørelse af eget særpræg og egne rødder, og fordrer fordybelse med henblik på større autenticitet i tro og eksistens.

Dette kalder på nysgerrig undersøgelse af såvel andre kulturers spirituelle former som den brede kristne fordybelses- og fromhedstradition. Grundlag for foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

Perspektivet for foreningens virke er at medvirke til et frugtbart møde mellem nutidens folkelige spiritualitet og den kristne tradition, som er kommet til udtryk i Folkekirken og andre trossamfund.

2: Aktiviteter

2a. Foreningen vil fremme fordybelse i tro og eksistens med vægt på meditativ praksis.

2b. Foreningens opgave er at skabe rammer om følgende: Arrangementer, møder og seminarer om klassiske og nutidige former for fordybelsespraksis samt relaterede emner Gudstjenester og andagter med præg af meditativ fordybelse – samt refleksion herover Retræter, rejser og lignende aktiviteter med relation til foreningens interesseområde Etablering af meditative fællesskaber.

2c. Foreningens aktiviteter vil ofte afspejle den kendsgerning, at der arbejdes inden for områder, som ikke er velbeskrevne, og hvorom der ikke er umiddelbar konsensus. Dette betyder, at det eksperimenterende og undersøgende element vil have en fremtrædende plads i foreningens aktiviteter.

2d. Foreningens aktiviteter er åbne og inkluderende indenfor grundlagserklæringens rammer. Foreningen er således åben over for erfaringer indhentet fra både klassiske og nutidige kristne kilder – danske så vel som udenlandske, og er ligeledes åben over for andre kulturer og deres spirituelle praksisformer.

2e. Foreningen kan påtage sig at indgå i særlige arrangementer som for eksempel studieture, kirkedage, konferencer og andre aktiviteter, som bestyrelsen finder relevante.

3: Værdier

3a. Foreningen forstår sig som et arbejdsfællesskab og vil være forum for udveksling af og refleksion over spirituelle erfaringer indenfor en kristen horisont.

3b. Foreningen er bevidst om sine rødder i folkekirkelig tradition og vil i øvrigt arbejde økumenisk.

3c. Foreningen giver rum for at stille sig nysgerrigt undersøgende overfor en nutidig kristen spiritualitet i grænsefeltet mellem Folkekirke og folkelig spiritualitet.

3d. Foreningen er åben over for bredden i den nutidige folkelige spiritualitet og lægger som følge af globaliseringens vilkår vægt på åben dialog mellem alle religiøse og eksistentielle livsopfattelser.

3e. Foreningen får karakter af et moderne netværk, der henvender sig både til medlemmer af foreningen og til søgende med interesse for nutidig spiritualitet. Den er et udviklingssted – et ”kreativt eksperimentarium” – for søgende, der ønsker at finde et fællesskab.

4: Bestyrelsen

4a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af foreningens medlemmer på en årlig generalforsamling, efter nærmere definerede vedtægter.

4b. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med værdigrundlaget.

4c. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som fastlægger vigtige ansvarsforhold og opgaver.

4d. Bestyrelsen sikrer det økonomiske grundlag for foreningens initiativer.

4e. Bestyrelsen planlægger og forestår gennemførelsen af arrangementer og informationsaktiviteter. Foreningens opgaver søges i vidst mulig omfang løst af frivillige, der arbejder uden betaling.