Peter Ruges formandsberetning ved årsmødet 28. oktober 2023

NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET
Vi søger med denne forening at danne et miljø, hvori der kan udfolde sig både en undersøgelse og en praksis i forhold til dannelse af en nutidig kristen spiritualitet.
Indre praksis finder sted i gudstjenester, retræter og grupper, hvor mennesker sammen får mulighed for at gøre erfaringer med en åndelig virkelighed – dvs. opdage at mødet med ånd afsætter reelle erfaringer
Undersøgelse finder sted i de samme miljøer, men er den accent, som er til stede i alle former for spirituel praksis – at vi holder et vågent øje med den måde, vi gør erfaringer på, for at vi kan blive bedre og mere præcise til selv at forstå og at vise vej.
Vi er jo – som de fleste er klar over – i dette land uden en egentlig spirituel tradition. Vi trækker ikke på en tusind år gammel klostertradition med en dybt forankret viden om, hvordan bøn og fordybelse kan danne et menneske. Vi har derimod arvet en alt overvejende eksoterisk kirketradition, som ikke har interesseret sig for netop denne form for viden.
Derfor er det et uomgængeligt vilkår for en nutidig kristen spiritualitet, at den må være undersøgende – og nyformulerende med afsæt i de erfaringer med indre praksis, vi gør i vores fællesskaber.
I forhold til åndelig praksis læner vi os gerne ind i en dansk kirketradition. Mens vi i forhold til undersøgelse stiller os åbne for de mange impulser og den inspiration, som kommer til os i disse årtier. Det gælder ikke mindst den brede strøm af præcis viden om indre praksis fra østlige kilder – og tilsvarende fra den kristne klostertradition. Men også – som noget nyt – en stigende vågenhed på den brede esoteriske strøm i vestlig tradition. Den har – uden i sig selv at være kristen –  inspireret både filosofi, psykologi og kristen spiritualitet, specielt  de sidste fem hundrede år, sådan som valget af den hermetiske tradition som tema for årsmødet er udtryk for.

GUDSTJENESTERNE
Vi holder fortsat gudstjenester i Lyseng Kirke hver anden måned. Rummet er fint til vores formål af undersøgende praksis. Vi søger at finde en balance mellem indre praksis og udadvendt kontaktfuldhed på den ene side, og mellem menighedens engagement og præstens ledelse på den anden side – og arbejder derfor langsigtet på at gøre det fælles ansvar tydeligere.
Tak til de, der uhonoreret bidrager henholdsvis til det praktiske og til gudstjenestens musikalske udtryk.

MEDITATIONSGRUPPER
Ved foreningens mellemkomst bliver der startet meditationsgrupper op.
Der er én på Fyn, som mødes månedligt i Odense, hvor Birthe Paungreen er kontaktperson, og der er Klostergruppen i Århus, der mødes i Klosterkirken om centrerende bøn og har Eva Wildt Nielsen som kontaktperson.
Vi har en udviklingsgruppe forankret i Lyseng Kirke ledet af Elisabeth Staal Jensen, hvor man arbejder med centrerende bøn og visdomspraksis i Cynthia Bourgeaults forståelse.
Vi har to meditationsgrupper ledet af Peter Ruge: én der mødes otte gange hvert halvår i Skanderborg, og én der mødes i København seks gange om året.
Tove Vejlgaard leder en fortsat fordybelsesgruppe i Skanderborg:”Meditationer over Tarot – en rejse i kristen hermetisme” – med udgangspunkt i bogen af samme navn, som Tove sammen med Vibeke Fogh og Uffe Jonas har oversat og fået udgivet for et par år siden. Og samme gruppe har haft en retræte i foråret i Skovhuset.
Endelig er der en studiegruppe omkring fælles læsning med Birgitte Rasmussen som kontaktperson.

RETRÆTER
Vi har året igennem afholdt flere retræter.
Elisabeth Staal Jensen og Mette Munk, som er uddannet naturterapeut, afholdt i april en retræte i Skovhuset ved Sdr. Vissing med temaet ”Tro – hvor kommer troen fra?”. og i juli på Nygård, Als: “Frihed – fra hvad og til hvad?
Peter Ruge har holdt to retræter på Nygård på Als og én på Ådalen Retræte ved Randers med temaer, som fra forskellige vinkler afsøger det kristne spiritualitetsfelt.
Lisa Bremer har i Nordjylland afholdt én retræte: “Angst er en invitation til kærlighed” over fem dage.
Fælles for disse retræter er, at de både har karakter af at være et miljø for fordybelse og indre praksis – og samtidig har den undersøgende kvalitet, som vi skønner er nødvendig i dannelsen af en nutidig kristen spiritualitet

KURSUS- OG RETRÆTEDAGE
Vi har deltaget i  ”Fordybelsesdag i Silkeborg” som optakt til påske sammen med Inge Margrethe Bonnevie og Silkeborg kirke.  Morten Pedersen har bl.a.deltaget med “Mariafortællinger”. Og Lisa Bremer har også i Silkeborg præsenteret labyrintvandring på Kirke- og Kulturfestival her i oktober
Peter Ruge har sammen med lektor og uddannet sanger Martin Guldberg holdt kursusdage på Løgumkloster Refugium over Bachs passsionsmusik som optakt til påsken.

ONLINE RETRÆTEDAGE
Vi har holdt enkelte retrætedage som optakt til jul og til påske, hvor man mødtes en dag online til udveksling og fælles indre praksis fire timer fordelt ud over dagen på samme måde som ved en almindelig retræte. Ideen er at flytte en retrætedag hjem til sig selv og samtidig nyde godt af den støtte, som fællesskabet online giver.

ARRANGEMENTER I ÅRHUS
I Århus har vi i år kun haft nogle få arrangementer. Lars Andersen har holdt  tre eftermiddage med “krop og spiritualitet”, og  vi har haft psykolog og forfatter Martin Holmgaard Laursen til at fortælle om sin bog Ind i taknemligheden og om sit arbejde med taknemlighed.
Sognepræst Pia Pedersen og Peter Ruge har afholdt det første af to halvdagsarrangementer i Gl. Aaby Kirke under overskriften “Ret dig op”, hvor en bibeltekst daner afsæt for en proces med personlig udvikling.

SPIN – OFF
Udtrykket ”off-spin” dækker det fænomen, at der af en central aktivitet indirekte opstår ikke-planlagte projekter. Sagt med andre ord, så giver de ting, vi foretager os i foreningen, også anledning til arrangementer i andre sammenhænge, blandt andet indenfor folkekirkens rammer. Det gælder mest tydeligt  Peter Ruges undervisning i forhold til præster – og på retrætedage i sogne rundt om i landet, og vi ser det som meget væsentligt, at der herudfra opstår et “off-spin” i folkekirkeligt regi. Det afspejler helt foreningens ambition om at formidle mellem folkekirke og folkelig spiritualitet, som fremgår af vores grundlagserklæring.

FREMTIDEN – FORENING OG NETVÆRK.
Vi er i stigende grad i bestyrelsen opmærksomme på at se foreningen som et miljø, hvor mange har en væsentlig forankring af deres kristne spiritualitet. Og denne erkendelse var baggrund for, at vi lod sidste års årsmøde tage form af en workshop med det formål at inspirere til nye former for arrangementer. Sådan at flere medlemmer kunne få støtte til at byde ind med deres kompetencer i den fælles proces.
Vi vil forsat gerne støtte – både praktisk og økonomisk – den del af miljøets udfoldelse,ligesom vi støtter et samvirke ud over medlemsgruppen med grupper og enkeltpersoner, som har samme interessefelt, som vi selv.

HJEMMESIDEN
Hjemmesiden er i bestyrelsens vurdering velfungerende. Vi opfatter den primært som en forankring, hvor foreningens aktiviteter bliver synlige for foreningens medlemmer – og i mindre grad som foreningens vindue på internettet.  Den er jævnt godt besøgt og en god ramme, både for orienterende stof og for annoncering.
Ud over vores egne arrangementer, giver vi også gerne plads til annoncering af medlemmernes arrangementer i andre sammenhænge.
Tove Vejlgaard er sammen med Morten Pedersen ansvarlig for hjemmesiden, og lægger et stort arbejde i at udvikle og vedligeholde den.

TAK TIL BESTYRELSEN
Vi har i bestyrelsen et velfungerende arbejdsteam. Så jeg kan glæde mig over en stor og stabil arbejdsindsats i det forgangne år, og vi ser frem til gode udfordringer i det kommende.
Vi skal på denne generalforsamling tage afsked med Bent Jul, som træder ud af bestyrelsen. Bent har været med fra begyndelsen i 2012 og ud over, at han ved stiftelsen var særdeles aktiv omkring udformningen af foreningens grundlagserklæring og dens vedtægter, har han bidraget til bestyrelsen arbejde på mange områder gennem alle årene. Jeg skal  på bestyrelsens vegne sige ham tak for indsatsen og glæde mig over, at vi fortsat vil møde ham til foreningens arrangementer.
Endelig skal jeg også sige tak til Mette Munk, som har været revisor på dette års regnskab. .

Peter Ruge, formand
oktober 2023