Kommende retræter

Online retræter

Erfaringerne fra forårets onlinemøder med meditation har været så interessante og givende, at vi
gerne vil fortsætte med at undersøge denne form.
Dels vil det være vigtigt at blive mere klar over, hvad det er for en virkelighed, der afsætter
oplevelsen af at møde hinanden under indre praksis med såvel bøn som meditation.
Udspringer oplevelsen af en subjektiv forestilling om samhørighed, som man selv danner, når man ser og hører
de andre deltagere, eller er der tale om et objektivt fænomen, hvor bevidstheder reelt møder
hinanden og danner felt?
Og dels er det værd at undersøge om online-retrætedage i hjemlige omgivelser giver bedre
mulighed for at forholde sig til det problem, der er knyttet til enhver retræte: – hvordan man får
fragtet intensitet og erkendelser tilbage til dagligdagen. Vores antagelse er, at det vil være meget
frugtbart at lade et eksistentielt retrætetema og daglig virkelighed mødes i ens egen stue.

TO ENKELTE RETRÆTEDAGE
Retrætedagene vil følge en rytme, hvor man mødes online kl. 9-11. og 16-17.30 samt kl 20.30-
21.15, mens man reserverer den mellemliggende tid til opmærksomhed på det givne retrætetema.

Der er 10-12 pladser og man kan gerne søge begge dage, men vi vil prioritere, at så mange som
muligt kan deltage.

Pris:                           150 kr for hver retrætedag
Retræteledelse:   Peter Ruge

Retrætedag mandag d. 30. august.
Tema:                Mit medfødte kald. Hvordan sanser jeg det, og hvordan giver jeg det skikkelse?
Tilmelding:      tilmelding@nuks.dk

Retrætedag søndag d. 17. oktober.
Tema:                    Den vedvarende bøn. Hvordan holde den meditative opmærksomhed vågen gennem dagen?
Tilmelding:           tilmelding@nuks.dk

WEEKEND-RETRÆTE
Online weekendretræte d. 17-19. september
”Menneskets længsel efter Gud – Guds længsel efter mennesket”
Retræten følger samme dagsrytme som retrætedagene.
Retræteledelse: Peter Ruge
Ti deltagere
Pris: 500 kr
Tilmelding senest 1. september.      tilmelding@nuks.dk

”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd

Arrangement: Retrætedage på Nygård
Dato: 10-12 oktober 2021

”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd
Glæde spiller en afgørende rolle i kristendommen.
Glæde er knyttet til den tanke, at Guds liv lever og er til stede i mennesker – og i alt, hvad der er til.

Jesus taler om, at glæden er forbundet med gudsrigets nærvær. For Paulus er det Åndens impuls, der skaber den dybe glæde i mennesket. Og Luther knytter taknemmelighedens glæde sammen med Guds kærlighed og syndernes forladelse. Fælles for dem er taknemmeligheden, der er en trofast nabo for den varige glæde

Vi vil på denne retræte – gennem meditativ praksis – fordybe forståelsen af glædens fænomen og den brede vifte af nuancer, som glæden forbinder sig med. Vi skelner f.eks. mellem den emotionelle glæde, der kommer og går – og så den dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske humør er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og opstår af kontakt til Ånd.

Problemet er, at vi alt for let lukker af for denne dybt forankrede glæde. Det sker dels af uopmærksomhed eller sløvhed, og dels fordi vores opmærksomhed bliver fanget af bekymringer, stress, forkerthed og tvivl om os selv. Vores selvforståelse og identitet hviler hellere i bekymring end i glæde.

Vi vil derfor også igennem disse retrætedage søge at iagttage, hvordan vi holder glædeserfaringen på afstand. Sådan at vi mere opmærksomt kan vælge den dybe og varige glæde, der aldrig tager af – og som er baggrund for Paulus enkle påmindelse til menigheden i Thessaloniki: ”Vær altid glade” (1. Thessalonikerbrev kap 5.16).

Retræteledelse:  Peter Ruge
Tilmelding:  inden 1 september :       tilmelding@nuks.dk
Vi tilstræber på retræten en balance mellem nye og gamle ansøgere
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Tid.  Start søndag d. 10. oktober kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut tirsdag 12. oktober kl. 18.00
Pris:  1500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 1200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.

Hjertets fordybelse – retrætedage på Løgumkloster Refugium

Løgumkloster Refugium lægger hus til retrætedage under ledelse af foreningens formand, Peter Ruge samt Martin Guldberg.

12-15 november

Hjerte og brystrum – har tidligere i europæisk kultur været betragtet som sæde for identitet, og som mødested for Gud og menneske. Hjertet har med andre ord været oplevet som menneskets eksistentielle midte.

Vi vil gribe tilbage til denne erfaring, og gennem øvelser, meditation og bøn genkende hjertet som mulighed for forankring af identitet – både i vores egen psykologi og i udveksling med hinanden.

Hjertets opmærksomhed leder med denne praksis ind i et nyt menneskebillede. Det åbner for en basal erfaring af Ånd og til en mere autentisk oplevelse af identitet.

Dagene vil inddrage stilhed og fordybelse, men vil også vægte kreativt udtryk og en fælles samtale.

  • Martin Guldberg er konservatorieuddannet klassisk sanger samt uddannet yoga-instruktør med mange års erfaring med kurser yoga og meditation.
  • Peter Ruge er præst og retræteleder. Han har arbejdet med pilgrimsvandring og retræteledelse med særlig vægt på hjertets opmærksomhed.

Detaljeret program samt tilmelding til Løgumkloster Refugium -: Hjertets fordybelse – retrætedage (link)

Stilhedsretræte på Nygård, Als

21-26. november

OBS – fuldtegnet, der er nu venteliste

Bevidsthedens åbenhed og hjertets opmærksomhed

Der er to vigtige spor i den kristne meditation:
I det ene spor følger man hjertet. I det andet vandrer man med stilheden. Og det sker, at sporene løber sammen til ét.

Mennesker har i det kristne – ligesom i andre store religioner – opdaget, at hjertet kan blive et mødested mellem Gud og menneske, eller sagt i et andet sprog: kan være overgangssted mellem den almindelige bevidsthed og Ånd.

Forestillingen bygger på indsigt i hjertets evne til at betænke andre i omsorg og medfølelse. Hjertet vender så at sige bort fra jeget og fra dets vane med at lukke sig om sig selv.

 

I den almindelige jeg-bevidstheds rum er der næsten konstant uro af tanker og derfor helt fravær af stilhed. På den måde holder jeget sig i kontrol, men grænser sig samtidig af fra sin omverden.
I takt med at mennesket øver at blive stille – gennem bøn og meditation – bliver bevidstheden mere åben mod andre mennesker, mod sansningen – og mod Gud.

Vi vil på denne retræte øve disse to spor: hjertets og stilhedens – og lade dem mødes i åbenhedens fænomen. Det sker gennem konkret praksis af bøn og meditation. Og det sker gennem fordybelse i en daglig nadvergudstjeneste.

Retræten forløber i stilhed, men der vil være en times daglig undervisning.

Retræteledelse: Peter Ruge

Tilmelding: inden 1. september: tilmelding@nuks.dk

Vi tilstræber på retræten en balance mellem nye og gamle ansøgere

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg

Tid. Start søndag d. 21. november kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut fredag d. 26. oktober kl. 130

Pris: 3500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.

Online retræter

Tre online weekend retræter

Erfaringerne med fælles fordybelsespraksis online har været så gode, at vi udbyder de tre  nedenstående online arrangementer i det kommende halve år.
Hver retræte varer 1½ dag, fra lørdag morgen til søndag middag. Vi mødes online over zoom i  alt fire gange på følgende tidspunkter: Lørdag: 9.00-11.00; 16.00-17.30; 20.30-21.15 og  søndag: 10.00 -12.00
Retrætedagene ledes af Peter Ruge.

18.-19. december 2021: Juledagenes indre praksis:

Retrætedagene er en beredelse til juletiden gennem to temaer. Det ene er julenat – ”stille  nat, hellig nat” – og dens indre praksis som ”stille sind, helligt sind”. Det andet er myten om  Jesu fødsel – at Gud bliver menneske. Hvordan klinger denne forestilling her to tusinde år  senere? Kan vi leve med at Guds fødested er menneskenes hjerter ?

Tilmeldingsfrist 1. december 2021 på tilmelding@nuks.dk
Pris. 250 kr.

29-30. januar 2022: Menneske, dyr, planter og klode

Jes Bertelsen præsenterer i bogen Dejlig er Jorden en række refleksioner over menneskets  samhørighed med jordkloden og dens liv. Refleksionerne er forankret i en serie meditationer til at give denne samhørighed en konkret form. Vi vil dele meditationerne og sætte dem i  perspektiv af den kristne forestilling om mennesket som ansvarlig for Guds skabte verden. Og  vi vil overveje, hvad denne samhørighed kan betyde for vores forståelse af os selv – og for  hver enkelts identitet.

Tilmeldingsfrist 15. januar 2022 på tilmelding@nuks.dk
Pris. 250 kr.

26-27. februar 2022: Alt det, vi får givet.

Refleksagtigt tror vi, at et mere spirituelt vågent liv, som vi kan længes efter, danner sig i takt  med, at vi tilegner os nye færdigheder gennem indre praksis. Vi kommer af en kultur, der har  lært os at vi kan handle os til forandring.
Virkeligheden ser imidlertid ud til at være en anden.
Alt hvad vi længes efter, står allerede til vores rådighed: åbenheden i hjertets inderste, en  medfødt højere bevidsthed, guds billede i sindet, den glæde som aldrig kan tage af, stilheden  som altid er der.
Vi bliver nye ved at lægge det vanestyrede sind fra os.
På retrætedagene vil vi øve os – i at blive nye.

Tilmeldingsfrist 15. februar 2022 på tilmelding@nuks.dk.
Pris. 250 kr.

Mandalamaling som fordybelsesproces

Retræte ved Nissum Fjord den 2. – 7. april 2022 

Fordybelse i en kreativ spirituel praksis
Erkendelse af sine egne strukturer og mønstre
Opdagelse af livets mangfoldighed og farvepragt
Centrering omkring en midte
Uendelig vidde og egne begrænsninger
At skabe og lade sig skabe…

… det er stikord, der kan mødes, når man lader sig ind på processen at male en mandala. Selv om  ordet mandala stammer fra sanskrit og helt enkelt betyder ‘cirkel’, findes mandalaen alligevel som  spirituelt symbol i mange forskellige religioner. Også i kristendommen er kendes mandalaen, ikke  mindst fra de pragtfulde kirkevinduer i store katedraler, som f.eks. i Chartres i Frankrig. Alene  betragtningen af en mandala kan lede én ind i en fordybelsesproces. Farvelægning af en mandala  er kendt og værdsat som terapi mod stress og indre uro. Det selv at skabe, konstruere, tegne og  male en mandala går endnu mere i dybden og er mandalaens kongedisciplin.  På retræten vil vi gå ind i sådan en proces og lade os skabe, mens vi skaber. En skabelsesproces kræver undervisning – både mhp det spirituelle og det håndværksmæssige – koncentration, overgivelse til det, der sker og ikke mindst stilhed. Derfor vil der på retræten også  være perioder med stilhed og meditation.

Retræten finder sted i dejligt sommerhus beliggende direkte ved Nissum Fjord med naturskønne og  rolige omgivelser, der indbyder til også at lade naturen indgå i processen.

Der vil være eneværelse til alle. Der laves vegetarisk mad og alle måltider er inkluderede.

Deltagelse kræver ingen form for forudsætning og alle materialer til mandalamaling stilles til
rådighed.

Retræteledelse: Lisa Bremer, kunstner, præst og åndelig vejleder. www. LisaBremer.com
Tid: lørdag 2/4 kl. 14.00 til torsdag 7/4 kl. 14.00
Sted: Fjordvejen 9, Gørding, 7570 Vemb. Se huset her
Tilmelding: tilmelding@nuks.dk
Pris for deltagelse: 2900 kr (2700 for medlemmer), der betales efter modtaget bekræftelse på optagelse og senest den 1. marts 2022 på konto: 6112-9042789666.

Interesserede som har vanskeligt ved at betale det fulde beløb kan kontakte foreningen mhp. nedslag i prisen.

Retræte på Ådalen 6 .- 10. februar 2022.

Det nye menneske.

”Gud virker i den kristne selv, i alt hvad den kristne gør.
Gud spiser, sover står og går – og er i godt humør.”
Angelus Silesius (1624-77)

Vi er født med potentialer og spirituelle kvaliteter, som kun langsomt modnes, og
først gør sig gældende hen i livet. De er Guds gaver – og har derfor kraft til at give
livet retning som et kald. Og de kalder på en ny selvforståelse – en ny identitet
På retræten vil vi søge at intensivere denne fornyelsesproces ved at integrere
Åndens impuls, kroppens liv og den almindelige opmærksomhed – i en indre erfaring
af centrering.
Vi vil øve den værdighed og selvtillid, som Ånd giver, og de spirituelle kvaliteter, som
flyder af den samme impuls, og som vi er skabt til at give videre – i forhold til andre
mennesker og til alt det levende omkring os. I denne relation af modtagelse og
videregivelse bliver vi nye mennesker.
Gennem indre praksis af øvelser, bøn og meditation – og gennem udveksling med
hinanden – vil vi undersøge, hvordan vi realistisk kan nærme os og styrke denne nye
identitet.
Ådalen retræte ligger naturskønt i nærheden af Randers.
Retræteleder: Peter Ruge
Tidspunkt: Fra søndag den 6. februar kl 18.00 – til aftensmad – og til torsdag den 10.
februar kl. 16.00.
Tilmeldingsfrist 1. januar 2022 på tilmelding@nuks.dk. Pladserne fordeles efter
tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning. Der er
plads til ca 20 deltagere.
Pris: 3300 kr. for ikke-medlemmer og 3100 for ikke-medlemmer af foreningen (inkl.
kost og logi). Interesserede med en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.

Stilheds-retræte på Als 1-6 maj 2022

Retræte på Als 1.-6. maj 2022.

Der afholdes stilhedsretræte på Nygård på Als 1.-6. maj 2022; nærmere om indhold og  program vil blive udsendt senere.

Retræteleder: Peter Ruge

Tidspunkt: søndag den 1. maj kl. 18 til fredag den 6. maj kl. 13

Pris: 3500 kr. – for medlemmer af foreningen: 3200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med  en lille økonomi kan evt. søge om nedslag i prisen.

Tilmelding på tilmelding@nuks.dk. Tilmeldingsfrist 1.3.2022. Pladserne fordeles efter  tilmeldingsfristens udløb ud fra overvejelser om gruppens sammensætning.