Formandens beretning med henblik på
den aflyste generalforsamling 7. november 2020

 

Dette er vores 9. generalforsamling og årsmøde i foreningen, og vi er i dag både velkonsoliderede i forhold til de grundlæggende aktiviteter, vi gerne vil kunne som forening, og i stand til at tage vigtige nye initiativer.
Generelt har året imidlertid været præget af de restriktioner, som samfundet har oprettet for at begrænse coronasmitte. Og det har markant begrænset vores muligheder for at samle mennesker om en nutidig kristen spiritualitet.
Vi oplever ikke desto mindre en stigende interesse for foreningens aktiviteter og det kommer til udtryk i et jævnt stigende medlemstal, sådan at vi i dag er et godt stykke over hundrede medlemmer.

Foreningens anliggende er at bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker her i landet – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.

Vi vil også gerne selv skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet

 • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
 • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse.
 • Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
 • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside, og det gælder konkrete bogudgivelser.

—————————

GUDSTJENESTERNE

Vi har siden sidste generalforsamling kun holdt få gudstjenester i Skanderborg. Vi har savnet muligheden, men pausen har på den anden side også givet os anledning til at overveje, om vi skal fortsætte i det spor, vi har fulgt de sidste otte år – eller om vi skal se os om efter andre måder at holde gudstjeneste på – og andre steder.

Lisa Bremer leder et tilsvarende gudstjenesteprojekt i kirken i Brovst mellem Fjerritslev og Ålborg. Også her har man kun nået at mødes få gange, inden coronarestriktionerne satte en stopper for aktiviteterne.

MEDITATIONSGRUPPER

Der bliver ved foreningens mellemkomst startet meditationsgrupper op.
Der er én på Fyn, som mødes månedligt i Odense, og der er tre i Århusområdet, der mødes omkring centrerende bøn:  Klostergruppen holder til i Klosterkirken og har Eva Wildt Nielsen som kontaktperson. Hjortshøjgruppen mødes i kirkens sognegård, og kontaktperson er Grethe Hvam.
Endelig er der en ny gruppe forankret i Lyseng Kirke og ledet af Elisabeth Staal Jensen, som arbejder dels med centrerende bøn og dels med visdomspraksis i Cynthia Bourgeaults forståelse.

Vi har to meditationsgrupper ledet af Peter Ruge: én der mødes i Skanderborg, og én der mødes i København. Vi har i disse grupper i indeværende år haft fokus tre steder:

Det ene har været en omhu med at etablere en pålidelig og enkel sti fra det almindelige urolige sind  til en forankring af opmærksomheden i hjertets inderste, eller med andre ord: det ”indre rum” i brystet, hvor opmærksomheden bliver stille og derfor lettere står åben for højere bevidsthedstilstande. Der er næppe tvivl om, at de traditioner indenfor kristen spiritualitet, som har arbejdet med hjertet, har været fortrolige med dette ”indre rum” som afsæt for yderligere fordybelse. Pointen er, at man hér står åben og ledig for, at Ånd kan få mulighed for at danne sind og selvforståelse.

Det andet sted vi har haft fokus, er på vores almindelige selvforståelse. Grundtanken er, at det menneskebillede vi bringer med os – og som ofte er ubevidst, fordi vi deler det med kulturen – sætter vilkår op for, at vi kan tolke og forstå de åndelige erfaringer, vi gør, som det de reeelt er– nemlig Åndens impuls ind i det almindelige sind. Det særegne ved nutidens menneskeforståelse er, at ingen af de dominerende forestillinger anerkender erfaringen af Ånd. Det gør os på den ene side fremmede for Europas spirituelle tradition og gør os på den anden side fremmede for vores egne erfaringer. Vi har derfor søgt at identificere – og betegne – en række karakteristiske og enkle erfaringer som åndelige – dvs. at de er manifestation af Ånd – og med Ånd betegner vi bevidst upræcist og uambitiøst det, som man også kunne omtale som Gud eller som Jesu levende bevidsthed. Ånd er bredt sagt ”højere bevidsthed”.  Vi har haft identificeret den brede vifte af empatiske følelser, som har refleks i brystrummet, som frugter af Ånd. De er fælles om at have et andet levende væsens bedste som mål – og ikke ens eget. Påstanden vil være, at vi netop hér har en bestemmelse af en basal kvalitet ved Åndens fænomen.

Dette har ledt os til det tredje fokus, som er Paulus’ forståelse af samspillet mellem menneske og Ånd – menneske og Jesu levende bevidsthed. Med ovenstående tilgang til en åndelig erfaring ser det ud til, at vi kommer tæt på Paulus’ opfattelse og erfaring. Han oplever Jesu levende bevidsthed som en impuls, der virker i hans liv – ikke kun i enkelte ophøjede mystiske erfaringer – men i den helt almindelige relationelle erfaring knyttet til hjertets følelser. For ham samler erfaringen af Åndens virkelighed sig i at være til tjeneste – for andre menneskers vel. Denne holdning vil altid være til stede som et vandmærke eller som en farvetoning i et spirituelt menneskes måde at forholde sig til verden på.

Med denne spejling af en basal åndelig erfaring hos Paulus er vi nået ret vidt i det projekt, vi har med at formulere en nutidig kristen spiritualitet. En nutidig erfaring af Ånd må således også have denne toning af at være til tjeneste – og igennem dette prisme er det muligt at genkende andre nuancer af åndens virkelighed i de kendte erfaringer.

Samtidig har vi placeret en nutidig kristen spiritualitet i centrum af kristen trospraksis og i kirkelivet i øvrigt. Det er disse erfaringer og denne realisering af Åndens virkelighed, det hele drejer sig om. Altså de holdninger, der vender bort fra jegets selvoptagethed – og aktualiserer det højeste i det enkle og alment genkendelige.

RETRÆTER
Vi har haft fire længere retræter på Nygård. Den ene ved Elisabeth Staal Jensen med visdomspraksis som tema. Og tre øvrige ved Peter Ruge centreret om indre praksis med stilhed. På Nygård på Als har vi nogle usædvanligt smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse. Disse retræter giver både et fællesskab og en mulighed for en yderligere fordybelse af indre praksis, i forhold til den øvelse som i det daglige skal prioriteres i forhold til andre gøremål – og holdes ved lige alene. Der har været stor søgning til disse retræter, som hurtigt er blevet booket. Foreningen kan næppe afholde flere retræter, men vil forsøge at finde lokaliteter, hvor vi kan være flere deltagere.

KURSUSDAGE
Vi har en fast åben gruppe på Midtsjælland, hvor man 3-4 gange årligt mødes på en hverdag ved Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland.

De fire årlige kursusdage i Ringkøbing med fokus på Bob Moores undervisning har ligget underdrejet hidtil i år, men starter op igen i december

Lisa Bremer har ledet en workshop/fordybelsesdag i Aalborg Vesterkærkirke sammen med Astrid Agerskov og Helle Lerche med tema: Labyrint og Dans. En efterfølgende retræte med samme tema på Ådalen Retræte måtte aflyses.

En retrætedag på Store Bededag i Gl Aaby Kirke i Århus med kontinuert indre praksis med centrerende bøn har måttet aflyses på grund af coronarestriktioner.

Det ser dog ud til, at foreningens flerårige samarbejde med Inge Margrethe Bonnevie og Silkeborg kirke om hhv påskeoptakt og adventsoptakt fortsætter ufortrødent, således at adventsoptakten 2. december gennemføres som planlagt.

REJSER
Den planlagte rejse til klosteret i Chevetogne i august med Lisbeth Pedersen som leder, måtte aflyses på grund af coronarestriktioner.

ARRANGEMENTER I ÅRHUS
Krop og spiritualitet v/Lars Vestergård Andersen, Bibliodrama v /Ele Bonde.  Sacred Dance – som optakt til Adventstiden v/ Ina Nørskov Eskildsen og Morten Pedersen. Ignatius, spiritualitet og healing v/Eva Høffding. Hvad stiller vi op med døden? Tør vi træde dødedansen? v/ Liselotte Horneman Kragh.

Og flg har måttet aflyses, men kan tages op igen: Sommerudflugt. Krop og ånd i samklang med naturen v/Pernille Fauerholdt og Lars V. Klangmeditation og meditationskoncert v/Robert Skovmose Christensen. William Blakes illustrationer til Jobs Bog   – med betragtninger i C. G. Jungs forståelse af individuation v/Lisbeth Pedersen

Fælles for disse arrangementer er, at de med meget forskellig tilgang afsøger den kristne spiritualitet – både i dens historie og i dens mulige nutidige udtryk. Så det forekommer vældig vigtigt at give plads til denne bredde af forskellige tilgange til en nutidig kristen spiritualitet

Foreningen har desværre ikke haft mulighed for at benytte de hidtidige lokaler i det gamle karmeliterkloster hos Sind og Krop i Frederiksgade i Aarhus. Vi har fået mulighed for at holde vore arrangementer hos Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset. Vi glæder os til at afprøve dem.

ÅRSMØDET
Vi har valgt at aflyse generalforsamling og årsmøde, fordi vi ikke skønnede det forsvarligt at gennemføre under de nuværende begrænsninger af forsamlinger. Men vi vil søge at tage årsmødets tema op på et selvstændigt møde i 2021.

Temaet ”den kristne visdom” valgte vi af to grunde. Den ene er, at vi skønner det nødvendigt at bidrage til at formulere alternativer til den herskende opfattelse af menneskets plads i verden, der jo ser ud til at lede kloden mod stadig større ustabilitet. Påstanden vil være, at en nyformuleret kristendom, der ved af den åndelige erfaring, har ressourcer til at formulere et nyt menneske- og verdensbillede – altså en ny visdom, hvor netop fællesskabet frem for individet placeres i centrum. Den anden grund er mere historisk, nemlig en erkendelse af, at visdomsfænomenet har haft en tendens til i europæisk historie at gøre sig esoterisk og okkult. Dette fænomen gør, at det er meget vanskeligt at tale visdom frem i en offentlig kultur i dag, og vi vil derfor gerne vise, hvordan visdomstraditionen har været et centralt spor i europæisk kultur og kristendom.

SPIN – OFF
Udtrykket ”off-spin” dækker det fænomen, at der af en central aktivitet indirekte opstår ikke-planlagte projekter. Sagt med andre ord, så giver de ting, vi foretager os centralt i foreningen, også anledning til arrangementer indenfor folkekirkens rammer. Det gælder mest tydeligt i Peter Ruges undervisning i forhold til præster – og i retrætedage i sogne primært på Sjælland. At dette afkast finder sted er en væsentlig del af foreningens selvforståelse i forhold til den ambition at kunne formidle mellem folkekirke og en folkelig spiritualitet, som ligger i vores grundlagserklæring.

FREMTIDEN
Hvad det kommende år angår, tænker jeg, at vi som resten af samfundet vil være præget af begrænsninger i mødeaktiviteter i en stor del af 2021. Men på den anden side vil den præcisering af nutidig kristen spiritualitet, som jeg har beskrevet ovenfor under ”meditationsgrupper”, forventeligt give impuls til nye initiativer – alene af den grund, at det for flere mennesker bliver lettere at stille sig præcist i forhold til at tage imod åndelig impuls.

HJEMMESIDEN
Sidst med ikke mindst vigtigt har foreningen fået ny hjemmeside. Det har været en langvarig og kompleks proces at flytte information fra det ene system til det andet. Bent Jul og Morten Pedersen har lagt et meget stort arbejde i processen, og vi er meget tilfredse med den mere enkle og overskuelige form, vi har fået nu.

TAK TIL BESTYRELSEN
Vi har i bestyrelsen et velfungerende arbejdsteam. Jeg skal her til allersidst takke for en stor arbejdsindsats i det forgangne år, og vi ser frem til gode udfordringer i det kommende.

Jeg skal også sige tak til Flemming Bjerg, som har været revisor, og til Lotte Seldrup, der har været en god hjælp for Elisabeth med regnskaberne.
Og ligeledes til alle jer, der som frivillige på det praktiske er med til at få dagen i dag til at folde sig ud.

Peter Ruge, formand
5. nov. 2020

 ————————————————————-

Formandens beretning ved generalforsamling 26. oktober 2019

Vi kan i dag se tilbage på et år, hvor vi har øget vores aktivitetsniveau, men hvor vi stadig kan tage vare på de basale opgaver, vi har sat os for.

Vores anliggende er at bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker her i landet – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.

Vi vil også gerne skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet

 • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis
  ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten
  får.
 • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og
  meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse.
 • Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i
  udlandet.
 • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores
  hjemmeside, og det gælder konkrete bogudgivelser.ÅRSMØDET
  Vi har valgt inspirationen fra Bob Moores undervisning som tema for dette årsmøde.
  Jeg vil sige noget mere uddybende om denne del af arrangementet senere. Så her blot en indledende optakt:
  Den umiddelbare anledning har været udgivelsen af erindringsbogen om Bob Moore: Ringe i vandet i 2018. Den gjorde det tydeligt, hvor omfattende og hvor rig inspirationen fra Bob Moores virke har været. I den forbindelse forekom det oplagt at gå videre i en undersøgelse om der kan skabes en dybere forbindelse til det felt og anliggende, som i denne forening er vores: at bidrage til formulering og dannelse af en nutidig kristen spiritualitet. Dette var om noget et centralt anliggende for Bob Moore, og derfor tænker vi det ganske i hans ånd – i dag gennem de tre workshops at undersøge, og lægge op til en fælles samtale om, hvordan Bob Moores virke kan bidrage til at tydeliggøre, hvordan en nutidig kristen spiritualitet må formdanne sig.
  Et af de temaer, han f.eks. kunne slå an, var at spirituel orientering er medfødt – dvs. at vi kommer til verden indenfor en spirituel horisont – og at denne spirituelle horisont sagtens kan være præget af så forskellige traditioner som buddhisme og kristendom. Dette blot som ét eksempel på, hvordan en nutidig kristendom må have det globale perspektiv, at den ikke er indehaver af en eksklusiv sandhed, men deler forvaltningen af det højeste med en bred vifte af autentiske spirituelle traditioner – og at det enkelte menneske meget vel kan have det vilkår at føle sig hjemme i flere forskellige spirituelle traditioner.—————————

  Dette er vores 7. generalforsamling og årsmøde i foreningen, og vi er i dag både vel konsoliderede i forhold til de grundlæggende aktiviteter, vi gerne vil kunne som forening, og i stand til at tage vigtige nye initiativer.

Det basale er gudstjenester, meditatio0nsgrupper og retrætedage:

GUDSTJENESTER
Vi har fortsat de tidligere års praksis med gudstjenester i Skanderborg Kirke seks gange om året.
Vi har fra begyndelsen været opmærksomme på ikke egentlig at gøre noget nyt. Vi lejrer os i danske kirketradition og søger blot at gøre det kendte med omhu og autenticitet. For på denne måde at væve en opmærksomhed af spiritualitet og nærvær ind i salmer, tale, bøn og nadver.
Vi har undervejs eksperimenteret lidt, men der er måske ved at opstå en fornemmelse af, at vi kan blive nødt til at gøre gudstjenesterne mere anderledes end hidtil, hvis vi vil komme den ambition i møde, at gudstjenesterne skal forblive levende udtryk for et autentisk åndeligt nærvær.
Jeg tror, at vi skal gøre mere ud af samvær og udveksling – og måske lade det skarpe skel mellem den indledende beredelse og selve gudstjenesten falde.
Det hænger sammen med, at vi efterhånden er så mange, der kender formen og kender hinanden, at det ikke kræver den store forklaring at flytte holdningen af andagt og gudstjeneste ind i andre former end dem, vi kender fra den traditionelle gudstjeneste.
Vi har ved gudstjenesterne fortræffelig musikalsk støtte i Kristian Giver og Morten Musicus som på skift har båret det musikalske, og det vil jeg gerne takke for.
Og jeg skal ved samme lejlighed takke Skanderborg Sogn for at huse os – ligesom de meget velvilligt og generøst huser os på årsmødet her i dag.

Brovst
Medlem af bestyrelsen Lisa Bremer er i gang med at starte et tilsvarende gudstjenesteprojekt i kirken i Brovst mellem Fjerritslev og Ålborg, hvor man mødes hver anden måned. Man trækker på den gode erfaring, vi har fra Skanderborg, med at læne sig ind i folkekirkens gudstjenesteform for så at arbejde videre og undersøgende med den – og at folde gudstjenesten ud på de vilkår, som byder sig til gennem de mennesker, der deltager.

MEDITATIONSGRUPPER
Den oprindelige gruppe, hvorfra det hele er udgået, er i dag transformeret til en stor og meget levende gruppe, som mødes på Audonicon otte gange forår og efterår her i Skanderborg. Den er rum for den basale undersøgelse af praksisformer mhp deres anvendelse i andre sammenhænge.

Vi har hidtil trukket på inspirationen fra Bob Moores univers – og har nu efter sommerferien den kristne visdom som tema:
Inspirationen opstod af Cynthia Bourgeaults besøg i Danmark i sommer, og udgivelsen af hendes bog: Jesus som visdomslærer. Vi øver os og overvejer, hvordan det kan give mening også for dagligsproget at tale om visdom – og hvad det kan betyde for vor opfattelse af Jesus og af den kristne tradition at betragte ham som en visdomslærer.

At gøre det er ikke nyt i en kristen tradition, men det flytter vægten og det tydeliggør hans anliggende at læse og høre ham som advokat for den transformative visdomstradition, som er optaget af at formidle den indsigt, at bevidstheden kan skifte afgørende perspektiv og stille sig åben for Ånd – og at det føder et anderledes menneskebillede, hvor hans udfordrende og provokerende udsagn, f.eks. om kærlighed til fjender, forekomme realistiske. Pointen er, at det følger organisk af at opdage, at identitet ikke behøver kun at være et individuelt fænomen, men at vi på forhånd hænger sammen og ved af hinanden – med andre ord: vi er en organisme – et legeme – og dette legeme er beåndet.

Der etableres fortsat ved Elisabeth Staal Jensens mellemkomst nye grupper, som mødes omkring centrerende bøn. Senest er der startet en gruppe på Fyn.

Og som en udbygning at arbejdet med centrerende bøn har Elisabeth sammen med flere andre fra Århus-området dannet en ”visdomsgruppe”, som i sin selvforståelse trækker på Cynthia Bourgeaults tanker om Wisdom Schools – der igen trækker på tanken om Jesus som visdomslærer.

Gruppen i København, som startede sidste efterår, lever og har det godt, og mødes seks gange årligt i lokaler i Adelgade. Den arbejder i dette år ligesom gruppen her i Skanderborg med temaer, der relaterer til åndelig dannelse og visdom i kristent perspektiv.

RETRÆTER

Vi har tre retræteformer i gang
Den ene form kunne vi måske bedre og lidt løst kalde retrætedage, og de afvikles over en lørdag- søndag ved en kirke, sådan at søndagsgudstjenesten indgår i forløbet. Vi har indtil nu holdt dem flere steder på Fyn og Sjælland, og det er en rigtig god form til at forbinde gudstjeneste med fordybelsespraksis. Og vi har dem i Lisa Bremers ledelse i Thy – i dette år formet som en optakt til adventstiden.

En variation over denne form er inspirationsdagene i Silkeborg kirke, som bliver til i et samarbejde mellem Inge Margrethe Bonnevie og flere af foreningens medlemmer. Ligeledes har Alice Sørensen i forbindelse med fejringen af Store Bededag igen i år haft initiativ til en dag med kontinuert bøn med centrerende bøn som fælles praksis i Gl. Aaby Kirke i Århus.

Den anden form er retræte over 2-3 dage. Vi har dem halvårligt på Nygård på Als med forskellige temaer.
Endelig ser det ud til at fungere rigtig godt med stilhedsretræter på 5 – 7 dage. Vi har i dette år fire på Nygård, Als – hvor vi har nogle usædvanlig smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse. Og vi fortsætter i det kommende år.

Kursusdage
Vi har en fast åben gruppe på Midtsjælland, hvor man fire gange årligt mødes på en hverdag ved Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland.

I Ringkøbing har vi fire årlige kursusdage i samarbejde mellem psykolog Vagn Palle Rasch og mig selv, hvor vi søger at lade Bob Moores undervisning møde det kristne i en åben samtale og indre praksis. Kursusdagene finder sted i de lokaler, hvor Bob Moores selv havde sin undervisning.

Rejser
Vi har ikke haft nogen rejser i år, men Lisbeth Pedersen er rejseleder på en rejse til Chevetogne i august 2020.

Arrangementer i Århus
Et af de tiltag, der er vokset ud af en visionsdag i april sidste år, har stabiliseret sig til en fast arrangementsrække i Århus ved Bent Jul, Morten Musicus og Lars Andersen samt nu afdøde Kirsten Mandø.
Her i efteråret har man under overskriften ”Udforskning af kristen spiritualitet” et program med healing, bibliodrama, dødsprocessen, sacred dance, krop og spiritualitet. Møderne afvikles i lokaler hos ”Center for sind og krop”.
Vi er i Bestyrelsen meget tilfredse med, at der er andre end os selv, der har lyst at involvere sig, og
vi ser gerne, at flere vil være med til at bruge den ramme for nutidig kristen spiritualitet, som foreningen er, til at sætte aktiviteter i gang

BOGUDGIVELSER M.V.
Vi har engageret os i udgivelse af bøger.
Bogen om kropsbøn: ”Der himmel in dir” af Beatrice Grimms og Willigis Jäger har vi liggende i en næsten udgivelsesklar oversættelse, men mangler lige nu noget økonomi, for at forlaget vil gå videre med den.

Medlem af bestyrelsen Tove Vejlgaard er sammen med Vibeke Fogh i gang med at oversætte den spirituelle klassiker ”Meditations of the Tarot”. Bind 1 er allerede udkommet og bind 2 og 3 vil være på markedet i 2020. I forlængelse heraf regner Tove Vejlgaard med at kunne etablere en studiegruppe med base i Århus.

CYNTHIA BOURGEAULT I DANMAR
Endelig har vi været medarrangører af tre retrætedage på Refugiet i Løgumkloster sidst i juni måned med Cynthia Bourgeault. Projektet var en succes, og det var fint at få kontakt til CB, som ikke vil udelukke, at hun kan komme igen, hvis det kan ses, at vi tager inspiration op fra hendes arbejde med at formulere en nutidig kristen spiritualitet – sådan som vi f.eks. gør her i foreningen ved at tage visdomstemaet op.      Så vi håber at kunne se hende igen i 2021.

FREMTIDEN
Hvad det kommende år angår, har vi ikke egentligt nye initiativer på bedding. Jeg tænker, at vi, der i bestyrelsen bærer i det daglige, har rigeligt at se til. Men skulle andre have lyst til at tilrettelægge arrangementer indenfor den ramme, som foreningens formål sætter, høre vi gerne derom og vil gerne være behjælpelige med råd og dåd.

TAK TIL BESTYRELSEN
Til allersidst skal jeg takke bestyrelsen for et stort arbejde. Det gælder Elisabeth og Bent for deres vedholdenhed som bestyrelsesmedlemmer fra begyndelsen. Og det gælder Tove Vejlgaard og Lisa Bremer og Morten, der som nyere medlemmer har tilført bestyrelsesarbejdet ny inspiration og en meget god dynamik.

Jeg skal også sige tak til Flemming Bjerg som med kort varsel trådte ind som revisor i Lene Hansens sted og til Lotte Seldrup, der har været en god hjælp for Elisabeth med regnskaberne.
Og ligeledes til alle jer, der som frivillige på det praktiske er med til at få dagen i dag til at folde sig ud.

———–

Og endelig vil jeg så til sidst også benytte denne lejlighed til at mindes og takke Kirsten Mandøe, der døde i august. Kirsten har været med fra begyndelsen af den proces for 10 år siden ledte frem til dannelsen af foreningen. Hun har været en meget solid støtte for foreningens arbejde. Vi mindes hende med glæde og med taknemmelighed.

Peter Ruge, d. 26. oktober 2019