Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Generalforsamling og årsmøde

OBS – AFLYST grundet corona, beklager.

lørdag d. 7. november 2020 kl. 12.30 – 19.00
på Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg.

Generalforsamling

efter vedtægterne kl. 12.30-13.30.
Alle er velkomne, kun medlemmer har stemmeret.
Dørene åbnes kl. 12.00.

Dagsorden forefindes nedenfor.

Årsmøde

kl. 13.30-19.
Alle er velkomne
Efter en kaffepause med boller kl. 13.30 holder vi årsmøde med tre workshops under den fælles overskrift:

”Den kristne visdom”

Workshoppene indledes med en motiverende introduktion af Peter Ruge kl.14.00 – 14.20.
Herefter går vi hver især ud i en af 3 valgfrie workshop kl. 14.20 – 16.20.
Vi afslutter med en fælles drøftelse 16.30-17.15 med bidrag fra de 3 undervisere.

                             De 3 oplægsholdere:

Marianne Aagaard Skovmand
phd. og sognepræst, og med langvarig interesse for Thomasevangeliet.
Hun afholder workshoppen:        “Jesus som visdomslærer”

Den tidligste kristendom var fortrolig med forestillingen om Jesus som en lærer i visdom.
Perspektivet findes i de fire evangelier og i andre af de tidligste kilder til Jesu liv, men det træder allertydeligst frem i Thomasevangliet, der overvejende består af visdomsord, ”som det levende Jesus talte”.
Sognepræst i Nyborg og phd Marianne Aagaard Skovmand har i mange år beskæftiget sig med Thomasevangeliet, og har nyoversat det fra koptisk med kommentar til hvert enkelt logion.
Hun vil give et oplæg om Thomasevangeliet og om Jesus som visdomslærer.

Uffe Jonas
Ph.d. og forfatter til bogen ”Solen ved Midnat”:
Han afholder workshoppen:        “Grundtvig og den esoteriske visdom”

Den kristne visdom i nyere tid opstår i renæssancen, og bliver i de følgende århundreder som en del af den hermetiske og alkymiske tradition en væsentlig inspiration både i religion, filosofi, psykologi og videnskab i Europa.
Her møder vi tydeligt forestillingen om mennesket som Guds ansvarlige medarbejder og som verdens midte.
I dansk sammenhæng kommer denne visdomstradition måske allerstærkest igennem i Grundtvigs forfatterskab.
Uffe Jonas, der er cand.mag. og forfatter til bogen ”Solen ved Midnat” om Grundtvigs inspiration fra den esoteriske spiritualitet, vil fortælle om, hvordan denne forståelse af visdom afgørende inspirerer Grundtvigs syn på både menneskeliv og kosmos.

Peter Ruge
Præst og retræteleder samt foreningens formand:
Han afholder workshoppen:        “Visdommens arketype i nutiden”


Visdom er et perspektiv – snarere end et bestemt indhold.
Det centrale er tanken om verden som en orden – et kosmos – hvor himmel og jord, gud og menneske, ånd og instinkt, menneske og natur i en stadig udviklingsproces søger at balancere og fastholde samling om en midte.
På den måde har visdomsperspektivet rødder i de tidligste menneskers magiske univers, men søger som en arketype at sætte sig igennem overalt i menneskehedens historie – således også i denne tid.
Peter Ruge vil give oplæg til en samtale om, hvordan visdomsperspektivet kommer til orde i vores tid og hvad det betyder for en nutidig kristen spiritualitet.

OBS – AFLYST grundet corona, beklager.

Tilmelding

Generalforsamlingen behøver ikke tilmelding. Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret.
Årsmødet behøver tilmelding seneste onsdag d. 4. november kl. 12.00 på:
t
ilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk.
Anfør hvilken workshop, du ønsker – samt din 2. prioritet. Anfør også om du ønsker at deltage i spisningen.

Pris
Medlemmer:  Generalforsamling, årsmøde og spisning er gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer; 100 kr. for deltagelse, hvilket dækker såvel årsmøde som spisning.
Betaling foretages ved indgangen kontant eller på MobilePay 5150 5769

Vedtægterne finder du her

 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere (Bestyrelsens forslag: Lars V. Andersen som dirigent og Pernille Fauerholdt som referent.)
  2. Formandens beretning (Peter Ruge)
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Elisabeth Staal Jensen)
  4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent (Elisabeth Staal Jensen)
  5. Indkomne forslagØnsker du at indsende forslag til beslutning, jfr. dagsordenens pkt. 5, skal de i skriftlig form være formanden, Peter Ruge (mail@peterruge.dk) i hænde senest fredag d.. 24. oktober 2020.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årPå valg er Peter Ruge, Elizabeth Staal Jensen og Tove Vejlgaard, som alle blev valgt i 2018.
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 årPå valg er Morten Kristian Pedersen, som blev valgt i 2019.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 årPå valg er Flemming Bjerg, som blev valgt som revisor i 2019, og Grethe Hvam, som blev valgt som revisorsuppleant ligeledes i 2019. Flemming Bjerg modtager ikke genvalg.
  9. Eventuelt

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal.

Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker det.