Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev september 2020

livsringe
Nyhedsbrev nr 44.
Dette nyhedsbrev giver en orientering om aktuelle forhold i foreningen.
Først og fremmest giver nyhedsbrevet en beskrivelse af årsmøde og generalforsamling 2020 d. 7. november.
Temaet for Årsmødet bliver ”Den Kristne Visdom”, hvilket vil blive belyst genne 3 parallelle workshops med efterfølgende plenum.
Temaet er indledningsvist forsøgt indkredset i denne klumme skrevet af Peter Ruge.


Dernæst orienteres om 2 arrangementer i Aarhus om udforskning af kristen spiritualitet.
Det ene er tidsmæssigt flyttet, idet det måtte aflyses pga. en akut risiko for covid-19-smitte.
Disse arrangementer finder sted i Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.

Silkeborg kirke og Nutidig Kristen Spiritualitet har i et par år samarbejdet om at åbne Silkeborg kirke for en eftermiddag med hhv. påske – og adventsoptakt.
Taizé-sang, Sacred Dance, fordybelse samt andre elementer indgår i arrangementerne.
I december afholdes således en optakt til adventstiden.
Foreningen indgår gerne samarbejder med andre kirker.

Retræterne i efteråret blev meget hurtigt overtegnet.
Derfor undersøger bestyrelsen til forårets program, om det er muligt at finde retrætesteder, der kan huse flere deltagere - og til en fornuftig pris.
Her i nyhedsbrevet kan du længere nede læse om en just opslået retræte på Nygård, 21-23. marts 2021.
Der er stadig ledige pladser.


Alle sikkerhedsregler i forhold til Covid-19 vil vi selvfølgelig stræbe efter at overholde.
Vi sørger bl.a. for, at alle kan spritte hænder ved ankomst til arrangementer, og at der er god afstand.
Da forholdsreglerne måske ændres over tid, kan der opstå ændringer i de planlagte aktiviteter, som i givet fald vil blive meddelt.

Besøg vores hjemmeside her

Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d. 7. november 2020 kl. 12.30 – 19.00 på Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Dørene åbnes kl. 12.00. Generalforsamlingen foregår kl.12.30 til kl. 13.30 med dagsorden efter vedtægterne. Alle er velkomne, kun medlemmer har stemmeret.
Årsmøde foregår kl. 13.30 til kl. 19.00 – igen i år med spændende workshops. Alle er velkomne. Medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: 100 kr.
Vi runder eftermiddagen af med fælles musikledsaget meditation kl. ca. 17.30 med slut ca. kl. 18.00. Herefter spisning kl. 18-19 for dem, der har lyst.
(Medlemmer: gratis. For ikke-medlemmer er spisningen inkluderet i deltagerafgiften.)

Vi arrangerer 3 workshop over temaet ”Den kristne visdom”:

Marianne Aagaard Skovmand
  • phd. og sognepræst og med langvarig interesse for Thomasevangeliet.
    "Jesus som visdomslærer"
Marianne Aagaard skovmand
Den tidligste kristendom var fortrolig med forestillingen om Jesus som en lærer i visdom. Perspektivet findes i de fire evangelier og i andre af de tidligste kilder til Jesu liv, men det træder allertydeligst frem i Thomasevangeliet, der overvejende består af visdomsord, ”som den levende Jesus talte”.
Sognepræst i Nyborg og phd
Marianne Aagaard Skovmand har i mange år beskæftiget sig med Thomasevangeliet, og har nyoversat det fra koptisk med kommentar til hvert enkelt logion.
Hun vil give et oplæg om Thomasevangeliet og om Jesus som visdomslærer.
linje
Uffe Jonas
  • cand.mag. og forfatter til bogen ”Solen ved Midnat”:
    Grundtvig og den esoteriske visdom”
_EMD0125 - version 4
Den kristne visdom i nyere tid opstår i renæssancen, og bliver i de følgende århundreder - som en del af den hermetiske og alkymiske tradition - en væsentlig inspiration i både religion, filosofi, psykologi og videnskab i Europa.
Her møder vi tydeligt forestillingen om mennesket som Guds ansvarlige medarbejder og som verdens midte.
I dansk sammenhæng kommer denne visdomstradition måske allerstærkest igennem i Grundtvigs forfatterskab.
Uffe Jonas, der er cand.mag. og
forfatter til bogen ”Solen ved Midnat” om Grundtvigs inspiration fra den esoteriske spiritualitet, vil fortælle om, hvordan denne forståelse af visdom afgørende inspirerer Grundtvigs syn på både menneskeliv og kosmos.
linje
Peter Ruge,
  • præst og retræteleder samt foreningens formand:
    Visdommens arketype i nutiden”
Peter Ruge
Visdom er et perspektiv snarere end et bestemt indhold.
Det centrale er tanken om verden som en orden
et kosmos hvor himmel og jord, gud og menneske, ånd og instinkt, menneske og natur i en stadig udviklingsproces søger at balancere og fastholde samling om en midte.
På den måde har visdomsperspektivet rødder i de tidligste menneskers magiske univers, men søger som en arketype at sætte sig igennem overalt i menneskehedens historie
således også i denne tid.
Peter Ruge vil give oplæg til en samtale om, hvordan visdomsperspektivet kommer til orde i vores tid og hvad det betyder for en nutidig kristen spiritualitet.

Torsdag 29/10:
Klangmeditation og meditationskoncert.

Klangskåle
Tidspunkt: Torsdag 29. oktober 2020 kl. 19 - 21.30
Sted: Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.
På denne eftermiddag vil vi undersøge, hvordan klange gennem sansning i kroppen indvirker på bevidstheden.
Robert Skovmose Christensen vil lede os gennem aftenen. Han vil spille på gongs, syngeskåle og klokker og vil skabe et rum, der kan bringe os i et meditativt nærvær og give mulighed for en åbning ind i kroppens sansning og nye lag i bevidstheden.
Læs mere her

William Blakes illustrationer til Jobs bog
- med betragtninger i C.G.Jungs forståelse af individuation.

nyt foto
Tidspunkt: Søndag d. 1. november 2020 kl. 14.00 – 17.00
Sted:
Øsal Ling/Lysets Have, Fredensgade 39, baghuset, 8000 Aarhus C.

Jobs Bog er af mange blevet anset for at være det vanskeligste skrift i Det Gamle Testamente og har gennem tiderne kaldt på såvel teologiske, kunstneriske som videnskabelige tolkninger.
Særligt fascinerende og interessant bliver det, når forskellige tolkninger taler sammen og supplerer hinanden, som det er tilfældet med den britiske kunstner William Blakes illustrationer til Jobs Bog og den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske tolkning af Job.
Cand. mag. Lisbeth Pedersen vil lede os igennem eftermiddagen.
Læs mere her

Stilhed og fordybelse - optakt til advent.

foto fra alteret

Kategori: Kursusdage og foredrag
Tidspunkt: Onsdag 2. december, 16.30 til 20.30
Sted: Silkeborg Kirke, Torvet, 8600 Silkeborg

Velkommen til en aften, hvor vi vil fordybe os i julens temaer.
I Silkeborg Kirke er der plads til at bevæge sig og dermed rum til, at den fælles fordybelse kan tage forskellig former.
Denne aften er led i et samarbejde mellem Silkeborg kirke og Nutidig Kristen Spiritualitet.
Taizé-sang, Sacred Dance, fordybelse samt andre elementer indgår i arrangementerne.
Læs mere her...

Meditationsdag i Ringkøbing.

Ringkøbing (2)
Tidspunkt: Lørdag 5. december, 10.00 til 17.00. Huset er åbent fra 9.30
Sted: Forsythiavej 5, 6950 Ringkøbing. Der kan koordineres kørsel.

Vi undersøger i denne meditationsgruppe mulighederne for at forbinde klassisk kristendom med den forståelse af menneske og spiritualitet, som ligger til grund for Bob Moores undervisning.
Bob Moore (død 2008) var selv afgørende præget af Kristus, og søgte i sin undervisning at hjælpe mennesker ind i dybere kontakt med den enkeltes medfødte åbenhed for spiritualitet og tro.
Læs mere her.
22-27. november - søndag til fredag
"Tillidens gave – og menneskets sårbarhed"
Tilliden får vi givet. Vi kan og skal ikke skabe den selv; Tillid er dybeste set udtryk for, at Ånd virker i os.
Læs mere her.....

Mødedag ved Ugerløse Kirke – Midtsjælland

Ugerløse-Kirke_(09)
1. oktober kl. 15.30-21.00
”Visdommen og et nyt paradigme”
Det forekommer oplagt, at vi på kloden med de vanskeligheder, som ligger foran os, har brug for et nyt paradigme.
Læs mere her.....
Retrætedage på Nygård, 21-23. marts 2021.

”Vær altid glade” – livsmod og erfaringen af Ånd

Retræte i september. Vort hjerte er uroligt
Glæde spiller en afgørende rolle i kristendommen.
Glæde er knyttet til den tanke, at Guds liv lever og er til stede i mennesker – og i alt, hvad der er til.
Jesus vil tale om, at glæden er forbundet med gudsrigets nærvær. For Paulus er det Åndens impuls, der skaber den dybe glæde i mennesket. Og Luther knytter taknemmelighedens glæde sammen med Guds kærlighed og syndernes forladelse
Vi vil på denne retræte – gennem meditativ praksis – fordybe forståelsen af glædens fænomen og den brede vifte af nuancer, som glæden forbinder sig med. Vi skelner f.eks. mellem den emotionelle glæde, der kommer og går – og så den dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske humør er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og opstår af kontakt til Ånd.
Problemet er, at vi alt for let lukker af for denne dybt forankrede glæde. Det sker dels af uopmærksomhed eller sløvhed, og dels fordi vores opmærksomhed bliver fanget af bekymringer, stress, forkerthed og tvivl om os selv. Vores selvforståelse og identitet hviler hellere i bekymring end i glæde.
Vi vil derfor også igennem disse retrætedage søge at iagttage, hvordan vi holder glædeserfaringen på afstand. Sådan at vi mere opmærksomt kan vælge den dybe og varige glæde, der aldrig tager af – og som er baggrund for Paulus enkle påmindelse til menigheden i Thessaloniki: ”Vær altid glade” (1. Thessalonikerbrev kap 5.16).

Retræteledelse: Peter Ruge
Tilmelding: inden 1. januar på : tilmelding@nutidig-kristen-spiritualitet.dk
Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg
Tid. Start søndag d. 21. marts kl. 18. Indkvartering fra kl. 16. Slut tirsdag 23. marts kl. 18.00
Pris: 1500 kr. – og for medlemmer af foreningen: 1200 kr. – inkl. kost og logi. Interesserede med kun en lille økonomi kan søge om nedslag i prisen.

Klumme


DEN KRISTNE VISDOM
Der er bud efter alternative tilgange til at forstå menneskets samspil med verden.
De sidste hundrede år har bragt livet på kloden i så voldsom ubalance, at menneskehedens aktiviteter påvirker klodens klima, truer tusindvis af dyrearter med udslettelse og ser ud til at kunne skade menneskehedens egne livsmuligheder i fremtiden afgørende.
I takt hermed vil der opstå et øget pres på menneskers samspil med hinanden. Fordelingen af klodens efterhånden begrænsede ressourcer kan alt for let aktivere primitive fjendeforestillinger – frem for at lede ind i samarbejde baseret på erkendelsen af, at vi på kloden har samme skæbne.
Der er brug for en visdom, som alternativ til en kultur og en vidensopfattelse, der ensidigt prioriteter bestemte menneskelige egenskaber og behov på bekostning af helhedens interesse.
Visdom er den arketypiske holdning, som prioriterer at skabe og opretholde balance i menneskets liv og i verden som helhed.
Udgangspunktet for en visdomspraksis er, at der findes en overordnet helhed – et kosmos og en orden - og heri skal mennesket finde sin rette plads – ikke som herre og ikke som slave, men som formidler mellem de helt store kræfter, som er i spil i kosmos: ånd og instinkt.
Mennesket er i den forstand verdens midte
Kristen visdom findes ikke rigtig som levende tradition i dag. Men den burde findes, – og med årsmødets tema vil vi gerne pege på, hvordan visdomsperspektivet kan gøre det kristne anliggende tydeligt og kan præcisere en nutidig kristen spiritualitet. Så her er nogle nedslag af kristen visdom:

Naturen
Den kristne fortælling indledes med beretningen om, hvordan mennesket Adam bliver sat ind i verden som en formidler mellem Gud og naturen.
Når Adam f.eks. navngiver dyrene, er det fordi, han er bærer af en bevidsthed, som svarer til Guds, og som ikke er til stedet i den ubevidste dyreverden. Adam er sat ind i verden som herre, men med pligt til at tjene og skabe balance - og ikke med ret til at udbytte og ødelægge.
Mennesket skal virke til al livs udfoldelse og balance på jorden.

Visdommen tager bolig.
Den kvindelige visdom – Sophia – Guds førstfødte (Ordsprogenes Bog kap 8.22ff) er et urbillede på orden og balance i kosmos. Hun er til stede og vævet ind i alt, hvad der er til, men kan som en åndelig kraft også fokusere sit væsen, og slå sig ned i verden, - og hun har valgt at tage blivende bolig hos menneskene.
Det betyder, at Guds levende visdomsånd kan trænge ind i og virke i ethvert menneske, der gør sig ledig for den.
Sophia er den, ”der gør alting ret” – hun er selve den indsigt der ved af, at helhedens interesse står over den enkeltes behov.

Menneskeliv og bevidsthedsevolution
”Det er sagt til de gamle, men jeg siger jer …”( Matth. kap 5.43). Sådan indleder Jesus talen om at elske sine fjender og bede for dem, der forfølger. Og han slutter den samme korte tale med ordene: ”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen”.
Hermed peger Jesus på, at visdom ikke er statisk. Livet er evolution og vækst.
Hvad der var konventionel visdom for de gamle har sin tid. Der findes en ny visdom, hvor mennesket har til opgave at lære at ligne Gud – og det vil i denne kontekst sige: at være rummelig over for alt – ikke at fordømme – og at lade den kærlighedsimpuls, der strømmer fra Gud også omfatte fjender og modstandere. For Guds kærlighed kan ikke skelne mellem onde og gode.
Sådan er Guds balance i himlen – og sådan skal mennesket skabe balance på jorden.
Livet – også det dyrisk instinktive liv – har retning mod stadig højere bevidsthed – eller mod det himmelske Jerusalem, som Bibelen kalder det.
Det er skabelsens endemål, og mennesket er i denne proces skabelsens spydspids.

Selverkendelsen
”Den, som kender alverden, men mangler sig selv, mangler alt” siger Jesus i Thomasevangeliet (logion 67). For til visdom hører selverkendelse.
Man må som menneske for at kunne bære at være verdens midte, vide af, at vi har liv fælles med dyrene, og at instinktets urkræfter derfor også har bolig i vores liv. Selverkendelsens visdom er det derfor at vide, at hvis vi ikke vil vedkende os dét, tager det magten fra os. For ”lykkelig er den løve, som et menneske fortærer, så den bliver menneskelig, men ulykkeligt er det menneske, som løven æder, så den bliver et menneske” (logion 7).
Kowalchyk-Our_Lady_of_the_Sign (2)
Maria er symbol på ethvert menneske, og i denne ikon har
Kristus - den kosmiske visdom - taget bolig i menneskets bryst.
Himmelspejl i mulde
Hjertets inderste mening er i Grundtvigs billedtale (Salmebogen nr. 493 v 5-7) at blive et ”himmelspejl i mulde”. Igen et udtryk for erkendelsen af, at menneskets opgave er at gøre en højere orden gældende i livet på jorden – i forhold til naturen omkring os og mennesker imellem.
Hjertet er menneskets midte, og menneskehjertet er derfor også kosmos’ midte, og det sted, hvor guddommelig ånd kan undfanges igen og igen, sådan som Grundtvig digter om det i Salmebogen nr. 71, at Kristus måtte lade sig undfange i hans eget bryst - en livmoder af en højere orden – for at himmel og jord kan forenes i den krop, der er bundet til instinktet, men kan lade Åndens visdom tage bolig.

Peter Ruge (september 2020)
NKS_logo_spiral
Nutidig Kristen Spiritualitet
nutidig-kristen-spiritualitet.dk